Peygamberlerin cesetleri

(19219) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Toprak Nebilerin cesetlerini yer mi?


Cevap 5: Allah toprağın, Nebilerin ve Resullerin cesetlerini yemesini haram kılmıştır. Onların bedenleri olduğu gibi durmaktadır. Onlar, kabirlerde keyfiyetini Allah'ın bildiği berzahi bir hayat yaşıyor ve canlıdırlar. Onların hayatları dünyadaki gibi değildir. Ruhları cennettedir. İşte bu şekilde mü'minlerin ve nebilerin ruhları refiki'l-a'lâ da cennettedir. Nitekim İmam Ahmed'in Evs b. Ebi Evs'den naklettiği bir rivayetin sonunda şöyle denilmiştir: (Bölümün numarası 2; Page No. 444)  "Allah Teâlâ (c.c.) Peygamberlerin (a.s.) cesetlerini yer yüzüne haram kılmıştır" (C.4/S.8) Benzer bir rivayeti Ebu Davud ve İbn Mace, Sünenlerinde nakletmiştir. Bununla birlikte, onlardan yardım istemek, onlara dua etmek ve onlar için adak adamak caiz değildir. Bilakis bunlar Allah'a şirk koşmaktır. Allah Teâlâ'nın şöyle buyurduğu için: Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin). Subhanehu ve Teâlâ'nın dediği gibi; Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa, -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kafirler iflah olmaz. Allah azze ve celle buyurmuştur ki: İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.(13)Eğer onları (putları) çağırırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile, size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. (Bu gerçeği) sana, her şeyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse haber veremez. (Bölümün numarası 2; Page No. 445)  Bu konuda gelen ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere bu bütün peygamberleri, salihleri, Melekleri ve diğerlerini kapsamaktadır. Hz.Peygamber'in ashabından olan Ehl-i sünnet ve'l-cemaat ve onlara uyanlar, bunun haram olduğuna icma etmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: