Azatlı kölelerin efendilerine intisabı

(Bölümün numarası 10; Page No. 477) (21327) Numaralı fetva: Soru: Bizim baba ve dedelerimizin köleleri vardı. Kimisi ölmeden maliki onu azat etmiş, kimisi de kimsenin mülkünde olmadan kendi başına yaşamıştır. Bu kölelerin hepsi ölmüş ve geride köle olmayan özgür bir nesil bırakmıştır. Bunlar nüfus cüzdanı çıkarmış, her biri ismini nüfus cüzdanına farklı bir neseple ya da nesepsiz yazacağına, hâşemî (Şerif falanca şeklinde) lakabına intisap ederek yazmıştır. Tümünün intisap ettiği ehli beytle nesep açısından bir bağlantıları yoktur. Nitekim nesebin korunmasıyla ilgili hadisler vardır. Özellikle Rasûlüllah (s.a.v.)'in ailesi olmak üzere, insanlar neseplerini korumaktadırlar. Nesep korunacak bir emanettir. Sahih-i Müslim'de geçtiği gibi Zeyd b. Erkam (r.a.) şöyle buyurmuştur: Rasûlüllah (s.a.v.) Mekke ile Medine arasında Hum denilen Gadîr'de bize hitap ederek şöyle buyurmuştur: Ehl-i Beytim konusunda sizi uyarıyorum, Ehl-i Beytim konusunda sizi uyarıyorum... Zeyd b. Erkam'a Rasûlüllah'ın (s.a.v.) ehli beyti kimdir? diye soruldu. O da: Kendilerine zekat verilemeyen Ali ailesi, Cafer ailesi, Ukeyl ailesi ve Abbas ailesidir. dedi. Azatlı kölelerin ve onların çocuklarının bu değerli nesebe intisap etmeleri caiz mi? Bunlar seyit sayılır mı? Yoksa bu bir yanlış olup taşıdıkları nüfus cüzdanlarının düzeltilmesi mi gerekir? Şerif lakabını başka bir lakapla değiştirebilirler mi? Karşılığında mükafat alacağınız şer'î fetvayı ve buna cevap vermenizi rica eder, şükranlarımı sunarım. (Bölümün numarası 10; Page No. 478)


Cevap: Azatlı kölelerin efendilerine intisabı ancak vela ifadesi kullanılarak yapılabilir. Nitekim babası dışındaki birine intisap eden için tehdit içeren hadisleri vardır. Çünkü bu yalandır. Nesepler birbirine karışmaktadır. Şer'î hükümler bozulmaktadır. Bir şahsın seyit olmadığı halde kendini seyit nesebine intisap etmesine kesin yasak vardır. Çünkü bu durumda bazı özel şer'î hükümler terettüp etmektedir. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selam etsin.


Tags: