Saura

4018

Bayanin abin da ake nufi da saura

Saura

Shi ne abin da ya rage a cikin kwano bayan an sha

A qa’ida duk abin da aka sha aka rage mai tsarki ne, sai dai abin da dalili ya nuna cewa najasa ne.

1- Sauran abin da aka sha wanda yake mai tsarki

a) Abin da mutum ya sha ya rage

Saboda abin da ya tabbata na cewa “Manzon Allah ( صلى الله عليه وسلم ) yana shan sauran Aisha – Allah ya yarda da ita – alhali tana cikin jinin al’ada, yana sanya bakinsa a inda ta sa bakinta ”[ Muslim ne ya rawaito shi]

Abin xan adam ya sha ya rage

b) Abin da mage ta sha ta rage

Saboda abin da Manzon Allah ( صلى الله عليه وسلم ) ya faxa game mage yayin da ta sha ruwa daga wata kwarya, ya ce, “Lallai ita ba najasa ba ce, ita tana cikin masu kai-kawo a cikinku” [Tirmizi ne ya rawaito shi].

Abin da mage ta sha ta rage

c) Abin da dabbar da ake cin namanta ta

sha ta rage, da abin alfadari da jakuna da namun daji da tsuntsaye suka sha suka rage mai tsarki ne, saboda qa’ida dukkan abubuwa masu tsarki ne, babu wani dalili da ya nuna najasar wannan abun, saboda kuma Manzon Allah ( صلى الله عليه وسلم ) yana hawan jakuna, kuma ana hawansu a zamaninsa.

Abin da Jakuna suka sha suka rage
Abin da dabbar da ake ci ta sha ta rage
Abin da tsuntsaye suka sha suka rage
Abin da dabbobi masu farautar dabbobi suka sha suka rage

2- Abubuwan Da Aka Sha Aka Rage Waxanda Suke Najasa Ne

a) Sauran Kare

Saboda faxinsa ( صلى الله عليه وسلم ) “Tsarkin kwanon xayanku idan kare ya yi lallage [ Lallage : shi ne kare ya sanya harshensa a cikin kwano ya jujjuya shi, ko ya sha abin da yake ci ko bai sha ba.] a cikinsa, ya wanke shi sau bakwai, na farko da qasa” [Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi].

b) Abin Da Alade Ya Sha Ya Rage

Qiyasi a kan kare, saboda alade da kare dukkansu najasa ne.

Abin da alade ya sha ya rage
Abin da kare ya sha ya rage


Tags: