Rukunai Da Wajibai Da Sunnonin Hajji

9570

Rukunan Aikin Hajji

1 – Harama (niyya)

saboda faxin Manzon Allah ( صلى الله عليه وسلم ) “Dukkan ayyuka basa karvuwa sai da niyya, kuma kowane mutum yana da sakamakon abin da ya yi niyya”[ Bukhari ne ya rawaito shi]

2 – Sa'ayi Tsakanin Safa Da Marwa,

saboda faxin Manzon Allah ( صلى الله عليه وسلم ) : “Ku yi sa’ayi, haqiqa Allah ya wajabta muku sa’ayi” [Ahmad ne ya rawaito shi]

3 – Tsayuwa A Arafat,

saboda faxin Manzon Allah ( صلى الله عليه وسلم ) “Hajji shi ne tsayuwar Arafa” [Tirmizi ne ya rawaito shi]

4 – Xawaful Ifada,

saboda faxin Allah Maxaukakin Sarki : “Su yi xawafi ga xaki daxaxxe”. (Al-hajj : 29)

- Faxakarwa :

Wanda ya bar wani rukuni daga rukunan hajji, to hajjinsa bai yi ba, har sai ya zo da shi.

Wajiban Aikin Hajji.

1 – Yin harama daga miqati,

saboda faxin Manzon Allah ( صلى الله عليه وسلم ) bayan ya faxi wuraren miqati ya ce, “Waxannan miqatan na mutane garin ne, da waxanda suka zo ta hanyarsu, ga wanda yake da niyyar hajji da umara” [Bukhari ne ya rawaito shi]

2 – Tsayuwar Arfa har rana ta faxi

ga wanda ya zo da rana, saboda Annabi ( صلى الله عليه وسلم ) ya tsaya har zuwa faxuwar rana.

3 – Kwana a Muzdalifa,

saboda Manzon Allah ( صلى الله عليه وسلم ) ya kwana a cikinta, ya ce, “Ku riqi yadda ake aikin hajji a wurina, don ni ban sani ba, wataqila ba zan sake haxuwa da ku ba bayan wannan shekara” [Ibnu Majah ne ya rawaito shi]

Kuma saboda Manzon Allah ya yi wa masu rauni izinin tafiya bayan dare ya raba, sai wannan ya nuna cewa kwana a Muzdalifa dole ne.

sannan kuma Allah ya yi umarni da ambatonsa a wurin da ake kira “Mash’arul Haram” a Muzdalifa.

4 – Kwana a Mina a dararen Kwanakin Yanyana

saboda abin da ya tabbata daga Annabi ( صلى الله عليه وسلم ) na cewa “Ya yi rangwame ga masu kiwon dabbobi kada su kwana a Mina” [Abu Ya’ala ne ya rawaito shi a littafinsa «Musnad»]

Wannan yake nuna cewa asali kwanar Mina Wajibi ne.

5 – Jifan wuraren jifa uku

saboda faxin Allah Maxaukakin Sarki : “Ku ambaci Allah a cikin wasu kwanaki qididdigaggu” (Al-baqra 203)

kwanaki qididdigaggu su ne kwanakin ‘yanyana. Jifan majefa yana cikin ambaton Allah Maxaukakin Sarki, saboda Annabi ( صلى الله عليه وسلم ) ya ce, “An sanya xawafi ga xakin Allah da sa’ayi tsakanin Safa da Marwa da jifa don tsayar da ambaton Allah” [Abu Dawud ne ya rawaito shi]

6 – Aske gashin kai gabaxaya ko saisaye

saboda faxin Allah Maxaukakin Sarki : “Tabbas zaku shiga masallacin harami – in sha Allahu – kuna masu aske kanku gabaxaya ko kuna masu saisaye” (Al-fathu : 27).

7 – Xawafin ban-kwana,

saboda abin da ya tabbata daga Abdullahi xan Abbas – Allah ya yarda da shi – ya ce, “An umarci mutane ya zama qarshen lamarinsu ga Makkah xawafi ga Ka’abah, sai dai an yi mai haila rangwame” [Muslim ne ya rawaito shi]

Sunnonin Aikin Hajji

Duk abin da ba rukuni ko wajibi ba, to sunna ne, kamar abubuwan da za su zo :

1 – Wanka yayi sanya Ihrami

2 – Yin ihrami a cikin kwarjalle da mayafi farare.

3 – Yin talbiyya da xaga murya da ita.

4 – Kwana a Mina daren ranar Arafa

5 – Sumbatar baqin dutse.

6 – Yaye kafaxu yayin yin xawafin qudumi ko umara, shi ne sanya mayafi qarqashin hammatar dama

7 – Yin sarsarfa a zagayen ukun farko na xawafin qudumi ko umara.

8 – Yin xawafil qudumi ga wanda yake qirani, da mai yin Ifradi

Sunnonin Hajji

Wanda ya bar sunna daga cikin sunnonin aikin hajji, babu komai a kansa, hajjinsa ya inganta

Wajiban Aikin Hajji

Wanda ya bar wajibi a aikin hajji to tilas ne ya yi yanka don ceke givin abin ya bari.Tags: