دوره يى فقه پاكى تصوير شده متمرکز ودقيق

دوره يى فقه پاكى تصوير شده متمرکز ودقيق
2081
به منظور شناخت احكام پاكى می توانید به صورت رایگان در این دوره آموزشی فشرده شرکت نمایید.
زمان دوره آموزشی: 11حاوی شش ویدیوی کوتاه توأم با مواد کمکی و آزمون.
مواد دوره آموزشی: 11 قطعه ویدیو که هر کدام آن دارای فایل کتبی نیز می باشد.
موضوع دوره آموزشی: فقه روزه به کمک تصویر، که شامل موارد زیر می باشد:
تطبیق برنامه:
- ثبت نام برقی از طریق لینک
Telegram  Telegram - Apps on Google Play

- استفاده درست و سالم از مواد کورس
- پاسخ الکترونیکی به سوالات آزمون(امتحان).
- دریافت سرتیفیکت معتبر برنامه آموزشی، از سایت «فقه العبادات المصوره» (فقه عبادات بشکل تصویری).