ظرفها

87

تعريف ظرفها

ظرفها

ظرفهائيکه در آنها آب نگهدارى ميشود وغير آن

استعمال هر نوع ظرف براى خوردن ونوشيدن ويا غير آن مباح بوده بجز از ظرفهاى طلائى ونقره ئى که جزئيات بيشتر آن از اين قرار است:

استعمال ظرفهاى طلائى ونقره ئى

1 - براى خوردن ونوشيدن

استعمال آنها حرام است به دليل فرمودۀ پيامبر (صلى الله عليه وسلم) :" در ظرفهاى طلائى ونقره ئى منوشيد ودرغورى هايش غذا مخوريد، زيرا در دنيا براى آنهاست و در آخرت براى ما ميباشد"[ به اتفاق بخارى ومسلم].

وبه دليل فرمودۀ پيامبرﷺ :"کسيکه در ظرف نقره ئى مينوشد در شکمس آتش دوزخ جرجر ميکند". [ به اتفاق بخارى ومسلم]

خوردن در ظرف طلائى
خوردن در ظرف نقره ئى

2 - براى غير خوردن ونوشيدن

استعمال آنها در غيرخوردن ونوشيدن مانند وضوء کردن وغيره جواز دارد، به دليل منحصر بودن حکم حديث قبلى برخوردن ونوشيدن، ونيز به روايت ثابت آمده است" که أم سلمة ظرف نقره ئي [جلجل: ظرفى کوچکى شبيه جرس] داشت که در آن چند مو از موهاى نبى اكرم ﷺ را نگهدارى ميكرد.."[ به روايت بخارى]

آفتابه نقره ئى براى وضوء

استعمال ظرفهاى پيوند شده با نقره

استعمال ظرفهاى پيوند شده با نقره کم براى نياز، جواز دارد، به دليل ثبوت " اينکه ليوان نبي اکرم ﷺ شکسته بود، بعوض آن موضع زنجيرى [شعب: شق] از نقره را بکار بردند."[ به روايت بخارى]

استعمال ظرفهاى پيوند شده با نقره
استعمال طلا براى مردان
براى مردان استعمال طلا جائز نيست، به دلیل روايت ابى موسى اشعرى اينکه رسول الله ﷺ فرمودند:" پوشيدن لباس ابريشمى وطلا بر مردان امت من حرام شده، وبراى زنان حلال شده است"[ به روایت ترمذى]


Tags: