سنت هاى فطرى

3979

معرفى سنتهاى فطرى

سنت هاى فطرى

خصلت های که الله متعال در فطرت انسان نهاده، وبوسيله آن انسان به کمال ميرسد که به بهترين صفات وزيباترين شکل خواهد بود.

از عائشة(رضي الله عنها) روايت است که رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرمودند:" ده چيز از خصلت هاى فطرى است: کوتاه کردن بروت يا سبيل، وگذاشتن ريش، مسواک زدن، آب در بينى کشيدن، کوتاه کردن ناخنها، شستن مفاصل انگشتان، کندن موى زير بغل، تراشيدن موى زير ناف، استنجاء ومضمضه"[ به روايت مسلم]

1ـ مسواک

مسواک

خمچه (ساقه) از درخت اراك كه براى پاک کردن دندانها از مواد چسپيده به آن و يا دور کردن بقاياى خوراک و زائل کردن بوى بد دهان استعمال ميشود.

ومسواک زدن در همه اوقات سنت است، به دليل فرمودۀ آنحضرت ﷺ:" در مسواک زدن پاکی دهان و رضايت پروردگار است"[ به روايت احمد]

ولى استعمال مسواک در مواضع زير مؤکد ميباشد:

1ـ هنگام وضوء ونماز:

به دليل فرمودۀ آنحضرتﷺ:" اگر بيم مشقت بر امتم نبود، امر ميکردم تا در حين هر وضوء مسواک بزنند"[ به روايت احمد].

2ـ هنگام نماز:

به دليل فرمودۀ آنحضرتﷺ:" اگر بيم مشقت بر امتم نبود، امر ميکردم تا در حين هر نماز مسواک بزنند"[ به اتفاق بخارى ومسلم]

3ـ هنگام داخل شدن به منزل:

مقدام از پدرش روايت ميکند که فرمود:" به عائشة گفتم: نبى اکرم ﷺ هنگاميکه وارد خانه ميشدند، به چه کار آغاز ميکردند؟ فرمود: به مسواک زدن"[ به روايت مسلم]

4ـ هنگام بيدارى از خواب:

از حذيفه روايت شده که فرمود:" نبى اکرم ﷺ شبانگاه که از خواب برميخواستند دهان خود را مسواک ميزدند[يشوص فاه: با مسواک مى ماليد]"[ به روايت بخارى]

5ـ هنگام قرائت قرآن:

از على روايت شده که به مسواک زدن امر کرد وفرمود: نبى اکرم ﷺ فرمودند:"هنگاميکه بنده اى مسواک زده به نماز بايستد، فرشتگان در عقب وى می ايستند تا به قرائت او گوش دهند، وبه وى نزديک ميشوند تا اينکه دهان خود را به دهانش ميگذارند، وآنچه از قرآن از دهانش خارج ميشود در جوف فرشتگان قرار ميگيرد، پس دهانتان را براى قرآن پاک کنيد"[ به روايت بزار]

فوائد مسواک
از فوائد مسواک زدن: در دنيا پاکى دهان است. ودر آخرت سبب رضايت پروردگار، ونيز باعث تقويت دندانها ميشود، وبيره ها (لثه ها) را نيز تقويت ميبخشد، وصدا را صاف ميکند، وانسان را نشاط می دهد.
مسواک

2ـ مضمضه واستنشاق

مضمضه

آب در دهن کردن وحرکت دادن.

استنشاق

با تنفس، آب در بينى کشيدن.

مضمضه
استنشاق

3ـ استنجاء

استنجاء

زائل کردن آثار آنچه از پيش ويا پس انسان خارج شده بوسيله آب پاک.

4ـ کوتاه کردن بروت يا سبيلها

مراد از آن بسيار کوتاه کردن است، زيرا که در آن زينت، پاکيزگى ومخالفت با کافران است.

5ـ ريش گذاشتن

يعنى ريش را بحالش گذاشتن وکوتاه نکردنش.

تراشيدن ريش
تراشيدن ريش حرام بوده، زيرا که براى گذاشتنش امر شده است، نبى اکرم ﷺ فرمودند:" بروتها يا سبيلها را کوتاه کنيد،[ جزوا الشوارب: سبيل ها را کوتاهش کنيد] وريش را بگذاريد، [أرخوا اللحى: يعنى ريش را بحالش بگذاريد وکوتاهش نکنيد] وبا مجوسيان مخالفت کنيد"[ به روايت مسلم]

6ـ استحداد

استحداد

تراشيدن موى اطراف آلت تناسلى.

فوائد استحداد
از نگاه علم ثابت شده که استحداد از صحت وسلامتى و قوت بدن محافظت ميکند، زيرا کثرت موى درينجا سبب التهابات جلد ميشود که بدن از آن متضرر ميگردد.

7ـ ختان وخفاض

ختنه کردن آلت تناسلى مرد

بريدن پوست اضافي که سر آلت تناسلى مرد را ميپوشاند.

ختنه زنان

بريدن گوشت اضافي زنان که در بالاى موضع ادخال آلت تناسلى مردان ميباشد.

ختان براى مردان، وخفاض براى زنان است، به دليل فرمودۀ آنحضرتﷺ براى أم عطيه: " اندکى ببر بکلى نابودش مکن، زيراکه چهره را درخشش ميدهد، وبراى شوهرش لذت بخش است"[ به روايت حاکم]

ختنه کردن براى مردان واجب است، وبراى زنان سنت ميباشد.

حکمت ختنه مردان: پاکى آلت تناسلى از نجاستى است که در پوست اضافي سر آلت تناسلى موجود ميباشد. اما براى زنان: درخشش چهره است.

8ـ کوتاه کردن ناخنها

يعنى کوتاه کردن آنها که از دراز شدنش جلوگيرى کند.

گرفتن ناخنه

9ـ کندن موى زير بغل

زائل کردن موى زير بغل، بمنظور نظافت وپاکيزگى، و ازميان بردن بد بوئى که با موجوديت موى پديد ميآيد.

کندن موى زير بغل

10ـ شستن مفاصل انگشتان

براجم

مفاصل انگشتان پشت دست.

برخى از علما چرکهاى گوش وگردن وساير اجزاى بدن را نيز به آن ملحق کرده اند

مفاصل پنجه هاى پشت دست
چهل روز
ناخنها، وموى زير بغل وزير ناف را نتراشيدن، ويا کوتاه نکردن بروت يا سبيلها بمدت بيش از چهل روز، کراهيت دارد، از انس بن مالک روايت شده که فرمود:" رسول الله (ﷺ) براى ما در گرفتن بروت يا سبيلها، کوتاه کردن ناخنها، تراشيدن موى زير ناف وزير بغل مدتى تعين کرده اند، اينکه نبايد از چهل روز بيشتر تجاوز کند"[ به روايت مسلم]


Tags: