پس خورده ها

2314

تعريف پس خورده ها

پس خورده ها

آنچه در ظرف پس از نوشيدن باقى ميماند.

اصل در پس خورده ها پاک بودن است مگر اينکه دليلى بر نجاستش دلالت کند مانند زير:

1ـ پس خورده هاى پاك

أ ـ پس خورده انسان:

به دليل آنچه که ثابت شده "نبى اکرم (صلى الله عليه وسلم) پس خورده عائشة را در حالت قاعدگييش مينوشيدند، ودهان شانرا به موضع دهان او ميگذاشتند" . [به روايت مسلم]

پس خورده انسان

ب ـ پس خورده گربه:

به دليل فرمودۀ آنحضرت ﷺ در مورد گربه ى که از ظرفى نوشيده بود: "پليد نيست، بلکه از آنهائيست که بر شما وارد ميشوند"[ به روايت ترمذى]

پس خورده گربه

ج ـ پس خورده حيوانيکه گوشتش خورده ميشود، وقاطر والاغ ودرندگان وپرندگان جارحه ومانند آنها:

پاک است، زيرا که اصل در اشياء پاکى آنهاست، وهيچ دليلى بر نجاست آنها نيست، به دليل اينكه نبى اکرمﷺ برالاغ سوار ميشدند ودر زمان ايشان الاغ سوارى وجود داشت.

پس خورده الاغ
پس خورده حيوانيکه گوشتش خورده ميشود
پس خورده پرندگان جارحه
پس خورده درندگان

2ـ پس خورده هاى پليد

أ ـ پس خورده سگ:

به دليل فرمودۀ آنحضرتﷺ:" پاکى ظرفى شما اگر سگى آنرا بليسد [ولغ: زبانش را به ظرف داخل کرده حرکت بدهد، برابر است که بنوشد يا ننوشد ] اينست که هفت بار و نخستش با خاک باشد شسته شود."[ به اتفاق بخارى ومسلم]

پس خورده سگ

ب ـ پس خورده خوک:

قياس بر سگ ميشود، زيرا هردو (ذاتا) نجس ميباشند.

پس خورده خوک


Tags: