Yelemlem yerine Cidde mikat yeri olur mu?

(2279) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Yelemlem'in yerine Cidde, Mikat sınırı olabilir mi? Ayrıca bazı alimler buna cevaz veriyor!


Cevap 1: Mikat yerlerinin sınırları Buhari ve Müslim'in İbn Abbas'tan nakettikleri şu rivayette belirtilmiştir: Hz. Peygamber, (s.a.v.) Medîneliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi, Necidliler için Karn-ı Menâzil'i ve Yemenliler için Yelemlem'i mikat olarak belirledi. Buralar, onlar için ve onların dışında o taraftan gelen hacca ve umreye niyet eden diğer yolcuları için mikat yeridir. Bunun dışındakiler bulundukları yerden ve hatta Mekkeliler Mekke'den ihrama girerler. Aişe'den nakledilen bir rivayete göre ise: Hz. Peygamber (s.a.v.) Iraklılar için Zâtü Irk'ı mikat yeri olarak belirledi. Bu hadisi Ebu Davud ve Nesai rivayet etti. Ebu Davud el-Münziri ise bu hadis ile ilgili sessiz kaldı. İbn Hacer de et-Telhîsi'inde şöyle dedi: Bu el-Kasım'ın rivayetidir. Eflah'dan nakleden El-Meafî b. Ümrân bu rivayette tek kaldı. El-Meafî ise sıka bir ravidir. (Bölümün numarası 11; Page No. 126)  Bu mikat sınrları, hem belirlenen kişiler için hem de Hac veya Umre'ye niyet edip buradan geçenler içindir. Bu mikat sınırları dışında kalanlar ise diledikleri yerlerden ihrama girebilirler. Örneğin Mekkeliler Mekke'den ihrama girerler. Fakat Harem bölgesi içerisinde yer alıp da Umre'ye niyet eden kişi en yakın Hill bölgesine gider oradan ihrama girer. Nitekim Hz. Aişe'in olayı ile Hz. Peygamber'in emri de böyle idi: Hz. Peygamber, kardeşi Abdurrahman b. Ebi Bekir'e, Hz. Aişe'nin umre yapması için onu Ten'ime götürmesini emretti. Bu olay Veda Haccı'ndan sonra yaşandı. Bu mikat sınırlarının başında Yelemlem gelir. İster burası için belirlenenler olsun ister buradan geçenler olsun hacca veya umre'ye niyet etmiş ise burada ihrama girer. Hava yolu ile gelen kişi uçaktan indikten sonra ihrama girdiği gibi, deniz yolu ile gelen kişi de gemiden indiğinde ihrama girmesi gerekir. Cidde'ye gelince burası hac veya umre'ye niyet eden Ciddeliler için mikat sınırıdır. Bununla birlikte Yelelem yerine Cidde'yi mikat sınırı edinmek caiz değildir. Kişi Yelemlem üzerinden geçip Cidde'de ihram'a girerse ona dem gerekir. Bu durum diğer geçilen Mikat sınırları için de söz konusudur. Bunun sebebi Yelemlem ile Makke arasıdaki mesafe, Cidde ile Mekke arasındaki mesafeden daha fazla olmasıdır. (Bölümün numarası 11; Page No. 127)  Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: