Nakşibendiyye tarikatı

(Bölümün numarası 2; Page No. 359)  Nakşibendiyye tarikatı. (Bölümün numarası 2; Page No. 360) (3934) no'lu fetva: Soru: Allah ve Resulünü razı edecek ilim ve iman talebesiyim. Din adına şüphe ve batılın çok olduğu günümüzde ne tür kitapları okumamı tavsiye edersiniz.? İkinci olarak: Bilginiz dahilinde genel olarak tasavvuf tarıkatları, özellikle de Nakşibendilik hakkında islamın hükmü nedir.?


Cevap: Öncelikle Allah'ın kitabını okuyup tefekkür ederek ona önem vereceksin. Çünkü o her hayrın kaynağıdır. Daha sonra Resulüllah ( s.a.v.)'in sünnetine önem verceksin. Tevhid konusunda Tahaviye akidesinin şerhi, San'ani'nin Tathir'ül itikat, İbn-i Huzeyme'nin Tevhit adlı eseri, Mavsili'nin Es-savi'ul müresele kitabının muhtasarı, Şeyh Muhammed b. Abdülvehhab'ın Keşfüşşübühat ve't-Tevhid kitabı ve şerhleri, İbn Teymiyye'nin El-Akidetü'l-Vsitiyye ve şerhleri, el-Hameviyye ve et-Tedmüriyye adlı eserleri oku.Fıkhta : Ebu İshak eş-Şirazi'nin Mühezzeb'ı, (Bölümün numarası 2; Page No. 361)  İbn-i Kayyim el-Cevziyye'nin Zadü'l-Mead ve İ'lamül-Muvaki'in, Muvaffak b. Kudame'nin Ümdetül-Fıkıf adlı eserleri oku. Hadis ilminde: Sahih el-Buhari , Sahih Müslim, Riyazü's-Salihin, Münteka el-Ahbar ve Buluğ'ul-Meram adlı eserleri oku.Vaaz ve nasihat kataplarından: İbn-i Kayyim el-Cevziyye'nin ed-da ve'd-Deva. Aynı zamanda bu kitaba: el-Cevabu'l-Kafi limen Seele A'ni'd-devai'ş-Şafi) adı da verilir. İbn Müflih'in el-Adabü'ş-Şeriyye İbnü'l-Kayyim'in el-Vabilu's-Sayyip adlı eserleri oku. İkinci olarak: Bidatlar tasavvuf ehlinde çokça rastlanmaktadır. Örneğin : Saf halinde veya halka şeklinde topluca ve tek sesle zikir yapmaları, Allah'ı: Allah, Allah, Hayy, Hayy, Kayyum, Kayyum gibi tek isimle veya hu,,hu diyerek gaip zamiriyle veya ah kelimesi ile zikir yapmaları gibi. Ayrıca: el-Bedevi , Şazeli ve el-Geylani gibi ölü alimlerden yardım dilemeleri onların kitaplarında pek çok bidat bulunmaktadır. Nakşibendilik tarikatına has şu durumları var: (Bölümün numarası 2; Page No. 362) Günlük virtlerinde Allah lafzını dille söylemeden kalp ile zikir yapmaları.Müridin zikir yaparken Şeyhi aklında hazır tutup kıyamet gününde kurtarılmasında aracı olacağına inanması.İşte bunların tümü bidattır. Çünkü bu tür zikirlerin hiç birisi Allah'ın kitabında veya Resulüllahın sünnetinde sabit olan zikirler değildir. Peygamber (s.a.s.)'in şöyle dediği sabit olmuştur Her kim işimiz (dînimiz) üzere olmayan bir iş işlerse, o işlediği şey reddolunmuştur. Yine efendimiz şöyle dedi Kim bizim dinimizde olmayan bir şeyi ortaya çıkarırsa, o merduttur, makbul değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: