Ezan ile ilgili bid'atlar

(3544) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Halihazırda Mısır mescidlerinde ezanın hemen ardından yüksek sesle salatu selam getirilmesi doğru mudur?


Cevap 2: Ezanı işiten kimsenin, ezandan sonra ne söylemesi gerektiği hususunda Resulullah'tan sünnet gelmiştir. Cabir b. Abdillah (r.a.), Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet eder: (Bölümün numarası 6; Page No. 109) Kim ezanı duyduğu zaman: "Bu eksiksiz çağrının, dosdoğru kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e (s.a.v.) vesileyi ve fazileti ve ona vadettiğin makam-ı mahmudu ver" derse, kıyamet günü şefaatim ona vacip olur. Bunu Ahmed, Buhari, Tirmizî, Nesai, Ebu Davud ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Abdullah b. Amr b. el-As'ın (r.a.), Resulullah'ı (s.a.v.) şöyle buyururken işittiği rivayet edilmiştir: Müezzini işittiğiniz zaman onun söylediğini aynen tekrar edin. Sonra bana salavat getirin. Zira kim bana bir salavat getirirse, Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için vesile'yi isteyin. Zira o, cennete bir makamdır ki, mutlaka AlIah'ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümit ediyorum. Kim benim için Allah'tan vesile'yi isterse, kendisine şefaat vacip olur. Bunu Ahmed, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî ve Nesai rivayet etmişlerdir. Ezan bittikten sonra yüksek sesle Resulullah'a salât ve selam getirmek ise bid'attir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: