Ezan ile ilgili bid'atlar

(8941) no'lu fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Bazı müslümanlar nasıl oluyor da Ali b. Ebî Talib'in (r.a.) adını ezan ve kamete koyuyorlar. Resulullah (s.a.v.) ve ashabı böyle bir şey yapmışlar mıdır?


Cevap 5: Ezan bir ibadettir ve bütün ibadetler de tevkıfidir. Ne Resulullah (s.a.v.) döneminde, ne de raşid halifeler döneminde ezanda ve kamette Ali'nin ismi yoktu ve bu meşru da değildir. Bunu ancak Rafiziler ortaya atmışlardır. Zaten onların bid'atçılıkları da malumdur. Ehl-i Sünnet ise böyle bir şeyi kabul etmez, bilakis islam şeriatını bid'atlardan uzak tutup muhafaza etmek için onu reddetmektedirler. (Bölümün numarası 6; Page No. 100) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: