Rukye yapmak ve onun için ücret almak

(2734) no'lu fetva: Soru: Ben Tebük'te va'az ve irşad yapıyorum. Camilerden birinde cuma ve diğer vaktilerde imamlık vazifesi de yapıyorum. Hadis kitaplarından ve kaynak kitaplardan yeteri kadar kitabın bulunduğu bir kütüphane oluşturdum. Aynı camide hadis, fıkıh, tevhid ve tefsir dersleri okutuyorum. Resûlüllah'tan (s.a.v.) rivayet edilen sahih hadislerde sabit olduğu üzere, onun âilesine ve sahabesine yaptığı rukye ve Cebrail (a.s.)'ın ona yaptığı rukye gibi, şeri rukye ile hastaları tedavi ediyorum ve hadislerden sapmıyorum. Siz biliyorsunuz ki, rukye, hadis kitaplarında sabittir ve en fazla rukyeden bahseden, "İdâhu'd-Delale fi Umumi'r-Risale" kitabı ve diğer bilinen kitapları gibi, Şeyhu'l-İslam'ın kitaplarında ve "Zadü'l-Mead" gibi İbn Kayyım'ın kitaplarında rivayet edilenlerdir. Rukye ve buna karşı ücret almanın cevazına delalet eden Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen Buhari ve Müslim'deki hadise dayanarak buna karşılık ücret aldığım sizce (Bölümün numarası 1; Page No. 249)  gizli değildir. Hadis, zat-ı alilerinizin malumudur. Beni ücret almaya sevkeden şey, insanların elinde olanlardan müstağni olmaktır. Zira ben, amayım ve âilevi şartlarım var ve vazifeden aldığım ücret bana yetmiyor. Benim öğrendiğime göre bu, caiz ve helaldir. Bazı cahiller, delilsiz olarak bana itiraz ettiler. Bundan dolayı, önce Allah'tan, sonra zat-ı âlinizden, bilgi sahibi olmam ve cahilliğinden dolayı itiraz edenlerin ikna olması için açıklanması gereken şeyin ortaya konması için, tarafınızdan bir fetva yayınlanmasını rica ediyorum. Eğer bu amelimde batıl üzere olduğumu düşünüyorsanız, beni ikna edecek fetva rica ediyorum, ben görüş olarak size muhalefet etmiyorum.


Cevap: Durum söylediğin gibi ise, yani sen şeri rukye ile hastaları tedavi ediyor, ancak Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edilen şeylerle rukye yapıyor, bu konuda Allâme İbn Teymiyye'nin (Allah ona rahmet etsin) maruf kitaplarında zikrettiği şeye ve Allâme İbn Kayyim el-Cevziyye'nin (Allah ona rahmet etsin) "Zadü'l-Me'âd" kitabında yazdığı şeye ve bunların benzeri Ehlü's-Sünne ve'l-Cemâ'a'nın kitaplarına dönmeyi istiyorsun, öyleyse inşaallah senin bu amelin caizdir ve senin sa'yin meşkur ve sevaplıdır buna karşılık bir ücret almanda bir mahzur yoktur. Zira sorunda işaret ettiğin Ebu Said el-Hudri'den (r.a.) rivayet edilen hadis buna delildir. Allhah'tan zikrettiğin şeyden dolayı sana sevap vermesini diliyoruz.. Çünkü sen insanlara vaaz ve nasihat etme, onları okutma ve camide onlara namaz kıldırma ve Ehlü's-Sünne ve'l-Cemaa'nın yazdığı kaynak kitaplardan meydana gelen bir kütüphane kurma gibi vazifeleri yerine (Bölümün numarası 1; Page No. 250) getirdin. Ayrıca Allah'tan, arkadaşlarını da hayırla mükafatlandırmasını dileriz. Allah'tan, hayır ve güzel ameller işlemeye muvaffak kılmasını ve insanların elinde olandan müstağni kılarak fazlından seni zengin kılmasını dileriz. Muhakkak Allah Te'âlâ, her şeye yakındır ve duaları kabul edendir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: