Kitaptan hüküm çıkarıldığı gibi, sünnetten de çıkarılır

(Bölümün numarası 5; Page No. 16)  Kitaptan hüküm çıkarıldığı gibi, sünnetten de çıkarılır. Üçüncü soru, (8006) no'lu fetvadan: Soru 3: Canlıların resmini yapmanın hükmü nedir? Şüphesiz bunun cevabı: Haramdır. Müslümanlar için ve müslümanın bunu yapması caiz değildir. Fakat öğretmeni buna ikna edemedim. Ona dedim ki: Allah resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Şüphesiz kıyamet gününde insanlardan en şiddetli azaba maruz kalacaklar, sûret (resim) yapanlardır. Allah Te'âlâ o resmin sahibine şöyle diyecek: Ona ruh üfle. Hocam, resim yapmak istiyorsan, ağaç, ev, ayakkabı, kitap ve benzeri resimler yap... Ancak resim, cismi olan ve canlı resmi olmasın. Allah hidayet versin, fakat o, ikna olmadı ve diyor ki: Bana Kur'ân-ı Kerim'den bir delil getir. Kendisine dedim ki: Allah resûlü'nün sünneti ve Kur'ân-ı Kerim bir birini tamamlar. Sünnet, Peygamber'imizin (s.a.v.) getirdiği şeylerdir. Sen ise, -Allah'a sığınırım- Peygamber'imizin (s.a.v.) getirdiğiyle ikna olmuyorsun.Bu sorulara cevap rica ediyorum ki, ben de cevap verebileyim. Ayrıca ona şöyle dedim: Alimler, peygamberlerin varisleridir... Bana dedi ki: Kur'ân-ı Kerim'den başka delil tanımıyorum. Sevdiği ve razı olduğu şeye herkesi muvaffak kılmasını Allah'tan diliyorum. Yüce arşın Rabb'i olan Allah'ım, duamızı kabul buyur.


Cevap 3: Hamd, yalnız tek olana Allah'adır. Salât ve selam onun resûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun. (Bölümün numarası 5; Page No. 17)  Şeri hükümler, Kur'ân'dan çıkarıldığı gibi, Peygamber'den (s.a.v.) sabit olan sünnetten de çıkarılır. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Allah'a itaat edin; Peygamber'e de itaat edin. Yine şöyle buyurmuştur: Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamber'in sorumluluğu kendisine yüklenen (tebliğ görevini yapmak), sizin sorumluluğunuz da size yüklenen (görevleri yerine getirmeniz) dir. Eğer ona itaat ederseniz hidayet bulursunuz. Resulün görevi apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Yine şöyle buyurmuştur: (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Yine şöyle buyurmuştur: Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılmadıkları sürece iman etmiş olmazlar. Yine şöyle buyurmuştur: Kim Resûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yine şöyle buyurmuştur: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra, kim Peygamber'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse, onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız; o ne kötü bir yerdir. Yine şöyle buyurmuştur: o, arzusuna göre de konuşmaz.(3)O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir. Yine şöyle buyurmuştur: İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'ân'ı indirdik. Yire şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 5; Page No. 18)  Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Peygamber'den (s.a.v.) sahih olarak rivayet edilen hadislerle amel etmenin vücubuna işaret eden, benzeri bir çok ayet vardır.Canlı resmi yapmanın haramlılığı ve kıyamet gününde resim yapanların şiddetli azapla va'd olundukları hakkında sahih hadisler vardır. Peygamber'imizin (s.a.v.) şu hadisi bunlardandır: Şüphesiz kıyamet gününde insanlardan en şiddetli azaba maruz kalacak olanlar, sûret (resim) yapanlardır. Bu hadis müttefekun aleyhtir. Sahih-i Buhari'de Ebu Cuhayfe'den (r.a.) şöyle bir rivayet vardır: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana da verene de lânet etti. Resim yapana da lanet etti. Bununla ilgili hadisler çoktur. Allah'tan, öğretmenine hidayet vermesini ve onu doğru yola iletmesini niyaz ederiz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: