İman dil ile ikrar ve amel midir, yoksa sadece dil ile ikrar mıdır?

(8008) Numaralı frtvanın birinci sorusu: Soru 1: Uluhiyet meselesi, şehadetin manası, bizden önceki selefi salih'inin kitaplarını incelediğimizde, mesela: Muhammed b. Abdü'l-Vehhab'ın ( Fethu-l- Mecid şerhu kitabi-t-tevhit) ve Ahmed b. Abdülhalim b. Teymiyye, ( Mecme-ut-tevhit ) ve Şeyh Hafız Hekemi ( Mearic-ul kabul fi şerhi selm-il-vusul ) ve diğer eserler şunu ifade ediyorlar: Muhammed b. Abdü'l- Vehhab (Fethul mecid şerhu kitabi't-tevhit) 'te Lailahe illallah manası hakkında şöyle diyor, şeyhimiz sadece kelimeyi şahadeti dil ile söylemeyi yeterli görmüyor, belki şahadeti söylerken manasını bilmesi onunla amel etmesini bile kafi görmüyor, buna ek olarak Allah dışında ibadet edilen varlıkları da inkar etmesi gerekir, bunu Müslim'in: Kim "Lâ ilâhe illallah" der ve Allah'tan başka ibadet edilenleri inkar ederse, malı ve kanı haram kılınmış olur. (Bölümün numarası 3; Page No. 248)  hadisini şerh ederken söyledi. Bu hadisi Müslim rivayet etti. Biz bunu valilerin kitabında görüyoruz, kadıların kitabında göremiyoruz, çoğu kişi şahadet lafzına yoğunlaşır, şeyhimiz Abdü'l-Vehhab'ın söylediği manaya yoğunlaşmaz. Yine Selefi Salih'ini inceleyen anlayacak ki, onların yanında imanın amelle beraber olduğunu görecektir. Ancak muasır alimlerinin yanında iman sadece telaffuzdan ibarettir, sözü hayret vericidir.Selef âlimleri imanın unsurları üçtür dediğinde: Dil ile ikrar, azalarla amel, kalp ile tasdik etmektir dediğinde, yine hayret ederler. Söylediğimiz soruyu inceledikten sonra bize bu konuda bir fetva vermenizi rica ediyoruz.


Cevap 1 : : Doğrusu, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemâ'at'in, iman dil ile ikrar, uzuvlarla amel, kalp ile tasdiktir görüşüdür. Sadece dil ile iman ettim, demesi yeterli değil, ancak dünyadaki ahkamı yani yıkanması defnedilmesi, müslumanların kabirlerinde gömülmesi gibi uygulamar için yeterli olabilir. Bu da ondan küfrü gerektirecek bir durum meydana gelmemişse, şahadet (Lailahe illallah)'ın manası: Allah'tan başka, ibadete layık hiç kimse yoktur, amelsiz bir şekilde, manasını bilmeden, şahadeti getimek, yeterli değil, hac süresinde, Allah'u Te'âlâ beyan ettiği gibi: Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O'nun dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. ve Allah sübhanehu buyuruyor ki: Halbuki onlara ancak, dini yalnız O'na has kılarak Allah'a kulluk etmeleri, emrolunmuştu. (Bölümün numarası 3; Page No. 249) Bu anlamda ayetler çoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: