Nafile namaz

(Bölümün numarası 7; Page No. 167)  Nafile namaz. (Bölümün numarası 7; Page No. 168)  Vitir namazı (1443) no'lu fetva: Soru: Peygamber (s.a.v.) bir rekatla mı vitir yapardı, yoksa arka arkaya üç rekatla mı? Peygamber (s.a.v.) dünyadan ayrılıncaya kadar vitir namazında kunut yaptı ve onu emretti mi?


Cevap: Peygamber (s.a.v.) bir rekatla vitir kılmıştır. Gece namazı hakkında soru soran kimseye, ikişer ikişer kılmasını, sonra fecirden önce bir rekatla vitir kılmasını söylemiştir. Aişe (r.a.) bu konuda şöyle demiştir: Rasûlüllah (s.a.v.) yatsı namazı ile sabah namazı arasında on bir rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat ile vitir yapardı. Hadisi, Tirmizi hariç cemaat rivayet etmiştir. İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Bir adam kalkarak şöyle dedi: Ya Resûlellah, gece namazı nasıldır? Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu: İkişer rekattır, sabah vaktinin girmesinden korktuğun zaman bir rekat kılmak suretiyle vitir yap. Onu cemaat rivayet etmiştir. İbn Ömer ve İbn Abbas'tan (Bölümün numarası 7; Page No. 169) (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: Vitir, gecenin sonunda bir rekattır. Hadisi Ahmed ve Müslim rivayet etmişlerdir. Peygamber (s.a.v.) bazen üç rekatla vitir kılmış ve selamla aralarını ayırmamıştır. Übey b. Ka'b'tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Allah Resûlü (s.a.v.) vitrin birinci rekatında "A'la suresi"ni: yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et. İkinci rekatta "Kafirûn suresi"ni: (Resûlüm!) De ki: Ey kafirler! Üçüncü rekatta "İhlâs suresi"ni: De ki: O, Allah birdir. okurdu ve ancak son rekatta selam verirdi. Hadisi Nesai rivayet etmiştir. Aişe'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Rasûlüllah (s.a.v.) üç rekatla vitir kılar, aralarını ayırmazdı. Hadisi Ahmed, Nesai ve Hakim rivayet etmişler ve Hakim şöyle demiştir: Buhari ve Müslim'in şartına göre hadis, sahihtir, fakat üç rekatla vitir kılmanın nehyine dair Peygamber'den (s.a.v.) rivayet vardır. Yine Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 7; Page No. 170) Üç rekatla vitir kılmayın, beş veya yedi rekatla vitri kılın, onu akşam namazına benzetmeyin. Hadisi Darakutni kendi senediyle rivayet etmiş ve şöyle demiştir: Senetteki ravilerin hepsi sika'dırlar. Bazı âlimler, nehiyle ilgili hadisi, üç rekatı akşam namazı gibi kılmaya hamlederek, bu hadislerin arasını cem etmişlerdir. Çünkü bunda, akşam namazına benzetme vardır. Peygamber'in (s.a.v.) üç rekatla vitir kıldığıyla ilgili hadisleri ise, teşehhüd için ancak üçüncü rekatta oturduğuna hamletmişlerdir. Onlardan bazıları ise, üç rekatla vitir kılmaktan nehyeden hadisi, kerahete ve efdal olanın üç rekatla vitir kılmayı terk etmek olduğuna hamlederek, hadislerin arasını cem yapmaya çalışmışlardır. Her halükarda bu konudaki durumda genişlik vardır. Zira Ebu Eyyub'tan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Vitir haktır. Kim beş rekat ile vitir namazını kılmak isterse kılsın, kim üç rekat ile kılmak isterse kılsın ve kim de tek rekat ile kılmak isterse yine kılsın. Hadisi Tirmizi hariç beş imam rivayet etmişlerdir. (Bölümün numarası 7; Page No. 171) Ancak efdal olan, Resûlüllah'n (s.a.v.) daha çok yapması ve bu konuda rivayet edilen hadislerin sahihliği ve çokluğundan dolayı, müstakil bir rekatla vitir kılmaktır. Vitirde kunut yapmaya gelince, Peygember'in (s.a.v.) onu yaptığı ve Hasan b. Ali'ye (r.a.) onu öğrettiği rivayet olunmuştur. Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) vitrin sonunda şunu okurdu: Allah’ım, senin gazabından rızana, azabından affına sığınırım. Ben senden sana sığınırım. Ben seni layık olduğun şekilde medh ü sena edemem. Sen kendini nasıl medh ü sena etmişsen öylesin. Hadisi beş imam rivayet etmişlerdir. Yine Hasan b. Ali'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: Rasûlüllah (s.a.v.) vitrin kunutunda okuyacağım kelimeleri bana öğretti: "Allah'ım, hidayet ettiklerinin yoluna beni de hidayet et, afiyet verdiklerinle bana afiyet ver, dost edindiklerinle beraber beni de dost edin, verdiğin şeyleri bana mübarek eyle, hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez ve senin sevdiklerin zelil olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Hadisi beş imam rivayet etmiştir. Hanefiler ve Hanbeliler bununla amel etmişlerdir. Bazı muhaddisler ise, bu iki hadisi zayıf kabul etmişler ve onlarla amel etmemişlerdir. Bu konuda genişlik vardır. Fakat bu iki hadisten dolayı efdal olan, vitirde kunut yapmaktır. Çünkü bu iki hadis, hasen hadis derecesinden aşağı değildir. Peygamber'in (s.a.v.) dünyadan ayrılıncaya kadar vitirde kunut okumasına gelince, bu konuda buna delalet eden bir hadis bilmiyoruz. (Bölümün numarası 7; Page No. 172) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: