Âhâd hadislerin delil olması

Âhâd hadislerin delil olması. Birinci soru, (9377) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 5; Page No. 20) Soru 1: Kabir azabı hakkında varid olan hadislerin âhâd hadisler olduğu ve âhâd hadisin mutlak olarak delil alınamayacağı iddiasıyla kabir azabını inkar edenin hükmü nedir? Onlar hadisin, sahih, hasen yahut zayıf olmasına bakmıyorlar. Fakat ona, âhâd ve değişik yollardan rivayet edilmiş olmasına bakıyorlar. Âhâd bir hadis buldukları zaman onu almıyorlar. Onlara nasıl cevap verilebilir?


Cevap 1: Hamd, yalnız tek olan Allah'adır. Salât ve selam onun resûlü'ne, ailesine ve sahabesine olsun.Âhâd hadisin Resûlüllah'tan (s.a.v.) rivayet edildiği sabitse, itikadi ve ameli konularda delil olur. Çünkü bu konuda Ehl-i Sünnetin icmaı vardır. Kendisine delil ikame ettikten sonra kim âhâd hadislerle delil getirmeyi inkar ederse o kafirdir. Bu konuda İbn Kayyim'in "es-Savâik" kitabına yahut Mevsılî'nin muhtasarına müracaat etmeni tavsiye ederiz. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ailesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: