Ye'cüc ve Me'cüc

(Bölümün numarası 2; Page No. 331)  Kıyâmetin şartları (alâmetleri) (Bölümün numarası 2; Page No. 332) Boş sayfa (Bölümün numarası 2; Page No. 333) (18645) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Ye'cüc ve me'cüc adem oğullarından mıdır?


Cevap 1: Ye'cüc ve Me'cüc Adem (a.s.)'ın zürriyyetinden büyük bir topluluk olup, ahir zamanda ortaya çıkacaklar. Yeryüzünde büyük bozgunculuk yapacaklar. Allah Te'âlâ onların hepsini bir gecede helak edecektir. O günlerde Meryem oğlu İsa (a.s.) inecektir. Onların çıkması kıyametin alametlerinden sayılır. Nitekim Kur'ân'da ve sahih sünnette gelmiştir. Aynı zamanda onların çıkması kıyametin büyük alametlerindendir. Onalrın Adem (a.s.)'ın zürriyyetinden olduklarının delili hadislerdir. Onlardan biri Ebi Said el Hudri (r.a)'nin rivayet ettiğidir. Ebi Said el-Hudri (r.a.) dedi ki; Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Kıyâmet günü) Allah Te'âlâ: 'Yâ Âdem' diyecek, o da icâbet ederek:"Yâ Rab! Fermânına mükerreren icâbet ve mülâzemet eder ve her emrini infâza dâimâ kıyâm ve mübâderet eylerim! Ve her hayır, Sen`in emir ve fermânında tecellî eder" diyecek. Bunun üzerine Allahu Teâlâ:"Cehennem`e girecekleri (halk arasından) seçip gönder!" buyuracak. Âdem Peygamber: "Yâ Rab! Cehennem`e gönderileceklerin mikdârı ne kadardır?" diye soracak. Allahu Te'âlâ:"Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu!" diye cevap verecek. Cenâb-ı Hak Âdem`e böyle buyurduğu sıra (bunun verdiği şiddetli korkudan) çocuk ihtiyarlayacak, her gebe kadın da çocuğunu düşürecek. Ve o anda, Habîbim, mahşer halkını (korkudan) sarhoş sanırsın! Halbuki onlar hiç de sarhoş değillerdir. Ancak o sekir, Allah`ın şiddetli (emrinin netîcesi duyulan) azâb (ın bir eseri)'dir. Resûlullah`ın huzûrunda bulunan Ashâb: Yâ Resûlallah: O (binde) bir hangimiz olabilir? diye sordular. Resûlullah:"Size müjdeler olsun, sizden bir kişiye mukabil Ye`cûc ve Me`cûc`dan bin kişi (Cehennem`e gönderilecektir)" buyurdu. Hadis Üzerinde ittifak edilmiştir, bu lafız El-Buhari'ndir. (Bölümün numarası 2; Page No. 334) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: