Udhiye ve hediy kurbanının derisini satmak ve değerini fakirlerin yardımında kullanmak

(16411) Numaralı fetva: Hamd yalnız Allah'adır. Salât ve selam, kendisinden sonra peygamber gelmeyecek olan Hz. Muhammed'in üzerine olsun. imdiBilimsel Araştırma ve Fetva Daimi Komisyonu fetva isteyen Malezye Kilintan'da ki İslam vakfı Yayıncılık birliğinin başkanı Lokman b. el-Hac Abdullatif b Süleyman'dan dışarda ki davet temsilcileri genel müdürü vasıtasıyla Sayın Genel Müftüye gelen ve Yüksek Alimler Konseyi Genel Sekreterliğinden h. 10/11/1413 tarihli ve 5836 sayı ile komisyona havale edilen soruya muttali olmuştur. Sorulan sorunun metni şöyledir: Kurban kesenlerin kurban derilerini namaz kılınan binalar, mescitler, Kur'ân'ı Kerim ve islami çocuk spor okulları, cami görevlileri için ikramiye ödenmesi, yatak satın almak, müslümanların kabirlerini sarmak, temizlik aletleri, ve müslümanların hayrına dönen diğer ıslah edici şeyler adına kurban kesicilerin dairesinde kullanımını -yani müslüman deri tacirlerine satarak onun değerini kullanmayı kastediyorum- üstlenmeri için herhangi bir komiteye veya ıslah heyetine hibe, tasadduk etme ve hediye vermenin cevazı hakkındaki müşkilimizi açıklama konusunda bana yardım edin. Ben (Terğib ve Terhib) adlı hadis kitabında Ebu Hureyre'den(r.a) gelen bir hadiste Rasulüllah (s.a.v.)'in şöyle buyurduklarını okudum. (Bölümün numarası 10; Page No. 444)  Kim kurbanın derisini satarsa, onun kurbanı kabul olmaz. Onu Hakim rivayet etti ve isnadının sahih olduğunu söyledi. Hafız dedi ki: Onun isnadında Abdullah b. Ayyaş el-Kayyanî el-Mısrî vardır hakkında ihtiaflar mevcuddur. Ancak Nebi (s.a.v.)'den kurban derilerinin satılmayacağı konusunda başka hadislerde gelmiştir. Hamişte (kurbanı kabul olmaz) yani onun sevabı yoktur, kamil değildir manasında şerhedilmiştir.(cilt 2, sayfa156, İhya et' Türas el Arabi basım evi baskısı, Beyrut) Mesele kurban kesenler direk olarak bu derileri satamazlar. Ancak bu tür heyetlere veya islami kuruluşlara tasadduk, hibe veya hediye ederler. Bu sebeple onun mülkiyeti ona geçer. Malumdur ki kurban eti alıcılarının zenginlerden, fakirlerden ve miskinlerden müslümann oldukları müddetçe olması caizdir. Bu şahıslar ya komitenin veya heyetlerin şahıslarıdır. Bu sebeple onlar herhangi bir şahıs değillerdir. Onlar ya kanuni veya itibari veya manevi kişilerdir. San ki onlar bölge müslümanlarının temsilcileri gibidirler. Kurban derileri gömülüyor. Bu günlerde aramızda kimse onlardan faydalanmıyor. Aslında müslüman kurbanın hiçbir yerini zayi etmemesi gerekir. Güçlü komisyonların en iyisi her müslüman devlette bir deri fabrikası inşaa etme safası için düzenli tertipli ıslah adımları atan (kuruluşlardır). Deriler hakkında konuşulan bu islami temel esas yalnızca hadisi şeriflerde değil Kuran- Kerim'de de vardır. Sizden bu husus hakkında tafsilatlı bir cevap yazmanızı bekliyorum. Allah Teala sizin Malezya müslümanlrının fetva kitaplarında bu konu etrafında araştırmalardan sonra bu sorunu çözmeye muvafık olamadım. Efendim sizden hızlı bir şekilde bu yıl ki kurban bayaramı münasebetiyle ilan etmek için fetva bekliyorum. Çok saygı değer efendim bana dua edin Allah sizi gözetsin ve korusun sizin yönlendirmenizle Malazya vatandaşları olarak bizleri düzeltsin. (Bölümün numarası 10; Page No. 445)


(Bölümün numarası 10; Page No. 446) Cevap: Komisyon istenilen fetvayı inceledikten sonra şöyle cevap verdi: Deriler fakirlere veya vekillerine verildiğinde onların satılmasında ve değeriyle fakirlerin faydalanmasında herhangi bir mani yoktur. Yalnızca kurban kesen satamaz ve faydalanamaz. Dolayısıyla hayır kurumlarının aldıkları derileri değerini fakirlerin hayrına sarfetmek için satmasında herhangi bir mani yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashaâbına salât ve selam etsin.Tags: