Tevbe Sûresi 3. ayetin tefsiri

(Bölümün numarası 4; Page No. 229) (7918) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Tevbe Sûresi'nde şu ayet geçmektedir: Hacc-ı ekber (en büyük hac) gününde Allah ve Resûlünden insanlara bir bildiridir: Allah ve resûlü müşriklerden uzaktır. Eğer tevbe ederseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. ... Bu ayetin tefsir edilmesi talep edilmektedir. Ayrıca nahiv âlimlerine göre irabı nasıl yapılmaktadır? Cevapta irabın da yer almasını rica ederiz. Çünkü irap kuralları konusunda yeterli bilgiye sahip bulunmayan kimseler için bu ayetin irap yöntemi elzemdir. Nahiv ilmi konusunda ben henüz işin başındayım. el-Âcurrûmiyye'yi ezberlemek üzereyim. Bize fetva vermenizi rica ederim.. Allah ecrinizi versin.


Cevap 1: Allah te'âlâ şöyle buyurmaktadır: Allah ve Resûlünden bir bildiridir. Yani, insanlara bir bildiri ve uyarıdır. Hacc-ı ekber (en büyük hac) gününde Hacc-ı ekber günü, nahr (zilhiccenin onuncu) günü, hac menasikinin yapıldığı günlerin en faziletlisi, en zahir (belirgin) ve en büyük olanıdır. Hac menasikinin bir çoğu, Akabe cemresi (şeytan taşlama), kurban kesme, tıraş olma, ifaza (Arafat dönüşü) tavafı o günde yapılır. Bu menasiki takip eden zikir, tekbir vb. ibadetler de o günde yapılır.Allah te'âlâ'nın Allah müşriklerden uzaktır. sözü şu manaya gelmektedir: Ey Muhammed! Allah'ın müşriklerden uzak olduğunu ve aynı şekilde peygamberinin de onlardan uzak olduğunu insanlara bildir, bu konuda onları uyar! Ayette geçen "rasûluhû" kelimesi, kurra âlimlerden gelen nakle göre ve kesin olarak ref halindedir. uzaktır. anlamındaki "berîun" kelimesinde müstetir olan "huve" zamirine atfedilmiştir. Bu müstetir zamir de "Allah" lafzına aittir. (Bölümün numarası 4; Page No. 230) Bu konuda İbn Kesir'in bu ayetle ilgili olarak söylediklerinin manası da bu yöndedir. Diğer tefsir âlimlerinin kanaati de böyledir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: