Sadece reye / görüşe ve hevaya dayalı olarak Kur'ân'ı tefsir etmek haramdır

(5086) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Bazı âlimlerin [letaifu't-tefsir] diye isimlendirdikleri gibi kişinin Allah'ın bahşettiği tedebbüre dayalı olarak (Bölümün numarası 4; Page No. 176) herhangi bir mevkuf ya da merfu hadise istinat etmeksizin ayetler hakkında konuşması doğru veya caiz olur mu?


Cevap 2: Arap Dilini, şeriatın genel kaidelerini bilen bir ilim adamının Kur'ân ayetlerinin birbirini açıklamasından, sahih sünnetin Kur'ân'ı tefsirinden ve ümmetin muteber selefinin Kur'ân'ı tefsir etmesinden yardım alarak Kur'ân'ı tefsir etmesi caizdir.Yalnızca reye / görüşe ve hevaya dayalı olarak tefsir etmesi ise haramdır. Çünkü rivayeti İbn-i Cerîr ve diğerlerinde yer aldığına göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim Kur’ân hakkında kendi görüşüne göre hüküm verirse, cehennemdeki yerine hazırlansın. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: