Mukatta harflerinin tefsiri

Birinci soru, (6395) no'lu fetvadan: Soru 1: (Ha-mîm, elif-lâm-mîm, elif-lâm-mîm-sâd, hâ-mîm, ayn-sîn-kâf) gibi ayetlerin manalarını bana anlatmanızı rica ediyorum. Bu harf (Ayn) diye mi okunur, Çünkü öğretmenler böyle söylüyorlar. Bununla, Allah Kureyş lehçesinin fesahatinin icazını murad ediyor, yoksa manasını Allah'tan başka kimse bilmiyor mu?


Cevap 1: Bu hususta ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Bu konuda tercih edilen görüşe göre - doğrusunu Allah bilir - bahsettiğin gibi surelerin başında, Kur'ân'ın îcazını açıklamak için zikredilmiştir. Zîra yaratıklar (Kur'ân'ın) bir benzerini getirmekten acizdir. Bu ayetler hitap ifadesi olarak hurufu mukatta'a (dediğimiz) harflerden olşur. Şeyhü'l İslam İbn Teymiye (Allah ona rahmet eylesin) bu görüşü desteklemiştir. Ebu Haccac Mizzî de bundan memnun olmuştur.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: