Ortak isimle isimlendirmenin caiz olması

(Bölümün numarası 3; Page No. 161)  Ortak adıyla adlandırılması câizdir. (Bölümün numarası 3; Page No. 162) (8911) no'lu fetva: Soru: Bu mütevazi mektubumda zatınıza bir şeyler söylemek beni mutlu edecektir. İslam âleminde ve dünyada meşhur islâmi bir şahsiyeti konuşmak istiyorum. Lütfen bu satırları okurken gönül rahatlığı içerisinde okuyun.Allah için size çok teşekkür ediyorum. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.(Zü'l celal ve'l ikram) Allah'ın güzel isimlerinden bir isimdir. Ve Allah'ı her şeyden yüce tutmak ve onu bütün (eksikliklerden) tenzih etmektir. Zât-ı alinizin Suud kıralına yazdığı bir mektubu okudum. O mektuba (Celaleti'l-Melik) diyerek başlamışsınız. (Celalet- yücelik) sadece Allah'a ait bir özellik değil midir?. (el-Melik Allah'ın güzel isimlerinden bir isimdir. Hangi vasıfta ve kim olursa olsun hiç kimseyi bu isimle isimlendirmek câiz değildir. Bu konuda benimle aynı fikirdemisiniz?. Bu konuyu açıklamanızı rica ediyorum ki, Allah'ın başkalarına değil sadece kendi zatına has kıldığı bu sıfatlarla insanları vasıflandırma cesareti göstererek günaha girmesinler. Peygamber (s.a.v.)'i bu (acıyan-merhamet sahibidir) sıfatıyla vasıflandırmak hariçtir.Yine elimde bulunan Arabiye dergisinin 89. sayısının sayfalarını karıştırırken Suud Kırallığına ait özel bir okulun müdürü üstad Muhammed en-Nüveysır'ın (Bölümün numarası 3; Page No. 163) bu dergiyi çıkaranlara yazdığı bir teşekkür mektubuna rastladım. Mektubuna şöyle başlıyordu: Yüce (sahibime) Kralıma (Allah onu korusun) yazdığınız ve gönderdiğiniz mektupta ve dergi sayılarında... Burada (yüce sahibim) kelimesinin kullanımı hususunda benim düşüncelerime katılır mısınız?.


Cevap: Hiç şüphesiz ki isimlerin bir çoğu lafızda ve genel zihinsel manada yaratılmışlarla ortak olarak kullanılmaktadır. Allah'ın yüceliğine yakışır bir şekilde kendisine özel kullanımlar vardır. Aynı şekilde kendilerine uygun bir manada yaratılmışlar için de kullanılır. Örneğin: Allah halîm'dir. Ve Allah'ın dostu İbrahim (a.s.)'da halîm'dir (yumuşak huyludur). İbrahim (a.s.)'ın hoşgörüsü ile Allah'ın hoşgörüsü aynı değildir. Allah şefkatli, merhamet sahibidir. Muhammed (s.a.v.) de şefkatli ve merhamet sahibidir. Ancak Muhammed (s.a.v.)'in şefkat ve merhameti Allah (c.c.)'ın yarattıklarına şefkati ve merhameti ile aynı değildir. Allah Te'âlâ genel manada yücedir, cömerttir, yücelik ve cömertlik sahibidir, Ve her peygamber de yücedir, cömerttir. Peygamberlerin yüceliği ve cömertliği birbirlerine benzemez ama asla Allah'ın yüceliği ve cömertliğine benzemez. Bilakis herkesin kendine özel bir yüceliği ve cömertliği vardır. Allah diridir (hayattadır). Ve yaratıklarının çoğu da diridir. Ama onların hayatı Allah'ın hayatta olmasına benzemez. Allah (c.c.) resulü Muhammed (s.a.v.)'in, Cebrail'in ve salih mü'minlerin dostudur. Cebrail ve salih mü'minlerin bu özelliği Allah'ın Resulü (s.a.v.)'e olan dostluğu ve yardımı gibi değildir. Ve bunun dışında Allah'ın kitabı ve Peygamberimiz (s.a.v.)'in kendisinden sabit olan sünnetinde başka örnekleri de (çoktur). Bu örnekler isim, sıfat ve söz üslubu hususunda yaratılmışların yaratana benzemesini gerektirmez. (Bölümün numarası 3; Page No. 164)  Bütün karineler, Allah'a ait isimlerinin ve sıfatlarının kemali (eksiksiz oluşu) ile yaratılmışlara özel sınırlı isim ve sıfatları arasındaki farka delalet etmektedir.Bu konuyu Kur'ân ve Peygamber (s.a.v.)'in sünnetinde düşünerek ve iyice kendini vererek oku ki, senin için konu aydınlansın, Allah'ın yardımı ve inayetiyle sorun çözülsün. Sonra da Şeyhü'l İslam İbn Teymiye'nin (Tedemmüriye) risalesinin başında yazdığı konuya müracaat et. Orada konunun hakkını vererek (açıklamıştır.)Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: