Nebiye (s.a.v.) salavat okuma duaları

(Bölümün numarası 7; Page No. 61)  Resulullah'a (s.a.v.) salavat okumak (Bölümün numarası 7; Page No. 62)  (8864) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Namazda selam öncesinde ve selam sonrasında okumamız gereken me'sur dualar nelerdir?


Cevap 7: Ebu Hureyre ( r.a.), Resulullah'ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet eder: Sizden biriniz, teşehhüd yaptığı zaman, dört şeyden Al­lah'a sığınsın ve şöyle desin: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve mesih deccal'ın şerrinden sana sığınırım. Bu, Müslim'in lafzıdır. Bunu; Mesacid bölümünün, namazda kendisinden sığınılması gereken şeyler kısmında tahric etmiştir. Buhari de ona; istiazede muvafakat etmiş, teşehhüdü zikretmemiş olup, bunu Cenaiz kitabının, kabir azabından sığınma bölümünde tahric etmiştir. Ebu Davud'un rivayetinde ise şöyledir: Sizden biriniz teşehhüdü tamamladığı zaman dört şeyden Allah'a sığınsın. O da bunu, Namaz kitabının, teşehhütten sonra ne söyleyecek, bölümünde tahric etmiştir. Nesai de şu ziyadede bulunmuştur: Sonra kendisi için, içine doğduğu şekilde dua etsin. Bunu, Nesai; sehiv kitabının, namazda sığınmanın başka bir çeşidi bölümünde tahric etmiştir. Abdullah b. Mesud (r.a.) dedi ki: (Bölümün numarası 7; Page No. 63)  Resûlüllah (s.a.v.) teşehhüdden sonra onlara şu duayı öğretirdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızdaki geçimsizliği düzelt, bizi selamet yollarına şevket, zulümâttan nura kavuştur, bizi çirkinliklerin açık ve gizli çirkinliklerden ve fitnelerden uzaklaştır. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, zevcelerimizi ve çocuklarımızı hakkımızda mübarek kıl. Tevbelerimizi kabul et, sen tevbeleri çok kabul eden rahimsin. Bizleri verdiğin nimetlere şakir, onlarla sani sena edici, onları kabul edici kıl ve onları bizim üzerimize tamamla. Bunu Ebu Davud; namaz kitabının, teşehhüd bölümünde tahric etmiştir. Ayrıca El-Hakim bunu Müstedrek'inde iki senetle rivayet etmiş olup sahih olduğunu söylemiş, Zehebi de buna muvafakat göstermiştir. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: