Mescid-i Aksa

(Bölümün numarası 6; Page No. 230)  Mescid-i Aksa. ( 5387 ) no'lu fetva: Soru: Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi gibi "Harem" midir? Onu kim bina etmiştir?.


Cevap: Birinci olarak: Mescid-i Aksa'nın, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi gibi "harem" olduğuna dair bir delil bilmiyoruz. Evet oraya yolculuğun meşruluğu ve orada namaz kılmanın fazileti nasla sabit olmuştur. Bunun delili, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şu sözüdür: Sadece üç mescidi ziyaret amacıyla yola çıkılabilir. Onlar: Mescid-i Harâm, Mescid-i Aksa ve benim mescidimdir. Hadisi Malik, Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet etmişlerdir. Bu, Müslim'de geçen hadistir. Orada namaz kılmanın faziletine dair delile gelince, Beyhaki'nin imanın şubeleri bölümünde Cabir'den (r.a.) rivayet ettiğine (Bölümün numarası 6; Page No. 231) göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz başka yerde kılınan yüz bin namaza, benim mescidimde kılınan bir namaz bin namaza ve Mescid-i Aksa'da kılınan bir namaz beşyüz namaza denktir. İkinci olarak: Mescid-i Aksa'yı kim yaptığı konusunda ihtilaf edilmiştir. Onu, Allah'ın nebisi Yakup b. İshak b. İbrahim yaptığı denilmiştir ki, bu daha uygundur. Yine Hz. Süleyman'ın yaptığı da söylenmiştir. Sahih olan, Hz. Süleyman'ın yapması, tesis değil yenilemedir. Çünkü, Hafız İbn-i Kesir'in (Allah ona rahmet etsin) zikrettiği gibi, Onunla Hz. İbrahim arasında kırk yıldan fazla bir zaman bulunmaktadır. Müslim'in Sahih'inde Ebu Zer'den (r.a.) rivayet ettiğine göre, o şöyle demiştir: Ben: "Ya Resûlellah, yer yüzünde hangi mescid daha önce yapılmıştır" diye sordum. O: "Mescid-i Haram" buyurdu. "Sonra hangisidir" diye sordum. (Bölümün numarası 6; Page No. 232) "Mescid-i Aksa" buyurdu. "Sonra aralarında ne kadar zaman var" diye sorunca şöyle buyurdu: "Kırk sene var. Namaz vakti her nerede girerse, orada namazı kıl, orası mescittir." Ebu Kâmil'den rivayet edilen hadiste ise şöyle buyrulmuştur: Sonra her nerede namaz vakti girerse, orada namazı kıl. Çünkü orası mescittir. Nesai sahih bir senedle Abdullah b. Amr'dan (r.a.) rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Süleyman b. Davud (a.s.) Mescid-i Aksa'yı inşa ederken Allah'tan üç şey istemiştir: İlk olarak Allah'tan, Onun hükmüyle uyuşan bir hüküm vermesini istemiş ve bu isteği verilmiştir. İkinci olarak Allah'tan, kendisinden sonra başka kimseye verilmeyecek bir saltanat istemiş ve bu da kendisine verilmiştir. Bir de, mescidin inşasını bitirdikten sonra Allah Teala'dan, mescide sadece namaz kılmak için gelen her ferdin, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarını bağışlamasını talep etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: