Müslümanın görevi kitap ve sünnete tabi olmaktır

Üçüncü soru, (2872) no'lu fetvadan: Soru 3: İslam'da dört fıkhi (ameli) mezhep vardır. Onlardan birine tabi olmaya beni sevkeden ölçüler nelerdir? Aralarında karışıklık yapmam mümkün mü? Yani: Bazı şeyleri mezheplerden birine uyarak, diğer şeyleri bir başka mezhebe uyarak yapmam mümkün mü?.


Cevap 3: Hamd, yalnız Allah'adır, salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Burada asıl olan müslümanın, Allah'ın kitabı ve Resûlü'nün sünnetine tabi olmasıdır. İster dört mezhepten birine intisap etmiş olsun, isterse intisap etmemiş olsun ilim ehlinin sözünden istifade etmesidir. Onlardan bir şeye intisap etmesi de gerekmez. Bu, kendisi hüküm çıkarmaya yahut islami fıkıh imamlarının bazılarından faydalanmaya gücü yetenler içindir. Çünkü bu durumda yanında yeteri kadar sebep bulunmaktadır ve maniler de ortadan kalkmıştır. Böylece kendisi hüküm verebilir durumdadır. Buna gücü yetmiyorsa, ilim ehlinden en güvendiği birini taklit eder. Dört mezhebe gelince, onlardan her biri, mezhebin kendi ismiyle adlandırıldığı imama nisbet edilmiştir.. Bu imam, kitap ve sünnetten hüküm çıkarmadaki ictihadıyla meşhur olmuş ve ilim ehlinden bir çok insan da onun mezhebine tabi olmuştur. Delilsiz olarak onlardan hiç bir şey için taassup göstermek caiz değildir. Bilakis gerekli olan, falanın mezhebine yahut diğerinin mezhebine muvafık olmasına bakılmaksızın, şeri delillerin gerektirdiği şeyle amel etmektir.Dört mezhep hakkında komisyondan bir fetva yayınlanmıştır. (Bölümün numarası 5; Page No. 58) Yukarıda geçenlerden anlaşılmıştır ki, onlar Peygamber'e (s.a.v.) tabidirler, peygamber onlara tabi değildir. Bilakis onun, Allah'tan getirdiği İslam şeriatı, bu imamların ve diğer âlimlerin (r.a.) müracaat edeceği asıl kaynaktır.Her müslüman, İbrahim'in dini, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dini ve bütün peygamberlerin dini olan müsamahakar hanif dinine tabi oldukları için, hanîfî olarak isimlendirilir. İster Hanefi, Maliki, Şafii veya Hanbeli olsun, isterse diğer islam âlimlerinden birine tabi olsun, yahut taklit etsin fark etmez.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: