Kabirlerde secde ve kurban kesme

( 186 ) no'lu fetva: Soru: Kabirlerde secde etme ve kurban kesmenin hükmü nedir?.


Cevap: Kabirlerde secde etme ve kurban kesme, bir cahiliye putperestliğidir ve en büyük şirktir. Zira secde ve kurban kesme bir ibadettir, ibadet ise ancak tek olan Allah için olur. Kim onu Allah'tan başkası için yaparsa, o müşriktir. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik.(1)Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Bu ve benzeri ayetler, secde ve kurban kesmenin ibadet olduğuna ve onu Allah'tan başkası için yapmanın en büyük şirk olduğuna delalet etmektedir. İnsanın, kabirler üzerine secde etmesi yahut onun yanında kurban kesmesinin, secde ile ve onun yanında kesilen ve boğazlanan kurbanlarla, ona ta'zimde bulunması ve onu yüceltmesi için olduğunda şüphe yoktur. Müslim, Allah'tan başkası adına kurban kesmenin haramlılığı ve bunu yapanın lanetlendiği konusunda, Ali b. Ebi Talip'ten (r.a.) rivayet ettiği uzun bir hadiste Hz. Ali şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) bana dört kelime söyledi: Allah'tan başkası adına kesene Allah lanet etsin. Ebeveynine lanet edene Allah lanet etsin. Bid'atçıyı himaye edene Allah lanet etsin. Tarlanın sınır taşlarını değiştirene Allah lanet etsin! Ebu Davud Sünen'inde Sabit b. Dahhak'tan (r.a.) rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: (Bölümün numarası 1; Page No. 194) Bir adam Buvane denen yerde bir deve kesmeyi adamıştı. Rasûlüllah'a (s.a.v.) bu konuyu sorunca, Peygamberimiz yanındakilere: “Orada, cahiliye döneminde tapılan putlardan bir put var mı idi?” diye sordu. Oradakiler: “Hayır” dediler. Arkasından: “ Orada, onların bayram yerlerinden biri var mı idi?” diye sordu. Oradakiler: “Hayır” diye cevap verince, Rasûlüllah (s.a.v.): “O halde adağını yerine getir. Çünkü Allah'ın emrine aykırı adak ve adem oğlunun sahip olmadığı adak yerine getirilmez.” buyurmuştur. Yukarıda geçen hadis, Allah'tan başkası adına kesene lanet edildiğine, Allah'tan başka bir put yahut kabire ta'zimde bulunulan bir yerde yahut cahiliye halkının toplanmayı adet edindikleri bir yerde kurban kesmenin haram olduğuna delalet etmektedir. Bununla Allah rızasını kasdetmiş olsa bile durum aynıdır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: