İtikadı anlamaya yararı dokunacak kitaplar

(Bölümün numarası 2; Page No. 257)  İtikatla ilgili, kurumun okunmasını önerdiği kitaplar Birinci soru, (3863) no'lu fetvadan: Soru 1: İtikadı anlama hususunda faydalı olan kitaplar nelerdir?


Cevap 1: Akide ve diğer hususları anlama konusuyla ilgili faydalı kitapların değerlendirlimesi, insanların anlayış, kültür ve ilmi seviyelerine göre değişir. Herkesin çevresinde bulunan, kendi durumunu, kavrama kabiliyetini ve ilmi birikimini iyi bilen alimlere danışmaları gereklidir.Akide konusundaki faydalı kitaplar genel olarak şunlardır: "Akidet'ul Vasıtiyye" ve şerhleri, "Tahavi akidesi" ve şerhi, Muhammed b. Abdü'l-Vehhab'ın "Tevhit" kitabı ve diğer iki şerhi "Fethu'l-Mecid" ve "Teysiru'l-Aziz'i-l Hamid"i, Yine Muhammed b. Abdü'l-Vehhab'ın "Keşfu'ş-Şubuhat" ve "Akidede üç asıl" adlı eseri, Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin "Et- Tedmuriyye" ve "El- Hamaviyye" adlı eserleri , İbn-i Huzeyme'nin "Et- Tevhid" adlı eseri, son olarak "El kasidetü'n-Nuniyye" ve şerhi.Tabi, kitabların en değerlisi ve en şereflisinin Kur'an-ı Kerim olduğu gerçeğini göz ardı etmiyoruz. Nitekim Kur'an'da sahih ve batıl akidenin ne olduğu beyan edilmiştir. Kur'an'ı çok fazla okumanı ve manası üzerinde tefekkür etmeni sana öneririz. Çünkü Kur'an'da hidayet ve nur vardır. Kur'an, bütün iyiliklere davet eder ve bütün kötülüklerden de sakındırır. Allah teâlânın dediği gibi Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir Ayet. (Bölümün numarası 2; Page No. 258) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: