İslamda fotoğraf çekmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 663) Birinci soru (2036) no'lu fetvadan: Soru 1: İslamda fotoğraf çekmenin hükmü nedir?


Cevap 1: Yapan kimseye acıklı bir azab vadeden ve bundan meneden sahih hadislerin olması sebebiyle insan ve hayvan gibi ruhu olan canlıların resmini yapmak, bu resim, ister heykel şeklinde olsun ister kağıt üzerine, ister duvara çizilmiş olsun isterse fotoğraf olsun farketmeksizin asıl itibariyle haramdır. Çünkü o (resim yapma), resimin aslını yapma hususunda verilen taahhüttür. Bu da; önünde ayakta durarak, ona saygı göstererek, ona yaklaşarak, Allah'tan başkasına yakışmayacak bir yüceltmeyle onu yücelterek Allah'a şirk koşmaya bir vesiledir. O resimlerin Allah'ın yaratıklarına benzemesi, ve bazı resimlerde kadın sanatçıların ve güzellik sahibi çıplak kadınlar v.b. gibi fitne unsuru resimlerin olması sebebiyle (resim çekmek haramdır.)(Buhari ve Müslim'in aşağıda rivayet ettikleri) hadisler resim yapmanın haram ve büyük günahlardan olduğuna dair hadislerdendir. İbn-i Ömer (r.a)ın hadisi: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: Şüphesiz bu sûretleri(resim ve heykelleri) yapmakta olanlar, kıyamet gününde azab olunurlar ve onlara yarattığınızı diriltin denilir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Abdullah b. Mesud (r.a) buyurdu ki: Rasulullah (s.a.v.)'i şöyle derken işittim: Şüphesiz kıyamet gününde Allah katında insanların en şiddetli azaba uğrayanları sûret (resim) yapanlardır (Bölümün numarası 1; Page No. 664)  Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre (r.a) buyurdu ki: Rasulullah (s.a.v.)'i şöyle söylerken işittim: Allah Tealâ buyurdu ki: “Benim yarattığım gibi yaratmaya kalkışandan daha zalimi var mıdır? Bir zerreyi yaratsınlar, bir buğdayı yaratsınlar, bir arpayı yaratsınlar bakalım…” Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bir hadiste Aişe (r.a.) buyurdu ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönmüştü ve ben de duvardaki sekiyi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünün rengi değişti ve şöyle buyurdu: "Ey Âişe! Kıyâmet günü Allah katında insanların en şiddetli azâba uğrayacak olanları, Allah'ın yarattığı şeyi taklide kalkışanlardır. Bunun üzerine biz de o örtüyü kesip bir veya iki yastık yaptık. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Hadiste geçen( El-Kıram - القرام ): Örtü veya perde (anlamındadır). ( ve El- sehvtü - والسهوة ): Duvarda bir seki veya dolaptır. İbn-i Abbas (r.a) buyurdu ki: Rasulullah (s.a.v.)'i şöyle söylerken işittim: Dünyada resim yapan kişiye, yaptığı resme ruh üflemesi ahirette emredilecek te o bunu yapamayacaktır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İbn-i Abbas (r.a);Peygamber (s.a.v) in : (Bölümün numarası 1; Page No. 665)  Her ( resim )suret yapan ateştedir. Yaptığı her surette onun için bir ( nefis )can verilir. O suret cehennemde ona azap eder. buyurduğunu rivayet etmiştir. İbn-i Abbas (r.a): " Eğer resim (suret) yapman gerekiyorsa canı olmayan ağaç yap" buyurmuştur. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadisler genel olarak ruhu bulunan canlı resmi yapmanın haram olduğuna delalet etmektedir. Fakat ağaç, deniz dağ v.b ruhu olmayan şeylerin resmini çizmek İbni Abbas (r.a) ın da söylediği gibi caizdir. İbni Abbas (r.a)a bu konuda sahabeden itiraz eden kimse de bilinmemektedir. Hadislerde yer alan "yarattığınızı canlandırın" ve "ona ruh vermeleri istenir ama veremezler" ifadeleri de resim yapmanın haramlığına delalet eder.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: