İslam inancından ve tevhit'ten bahseden en iyi eser hangisidir?

Soru 4 : İslam inancından ve tevhit'ten bahseden en iyi eser hangisidir? ve buna nasıl ulaşabilirim?


Cevap 4: İslam inancından ve tevhit'ten bahseden en iyi kitap; Allah'ın kitabı ve Resülullah'ın hadisleridir. Kur'ân ve Sünnet'ten sonra en iyi bahseden kitap (Fethu'l-Mecid) ve (el-Akidetu'l-Vasıtıyye ) ve (el-Uluvv lil Aliyyil- Ğaffar ) ve (et-Tevessul vel-Vesiyle) ve (Muhtasar-es'Savaiki'l-Mürsele) ve ( Tethir-ül-i'tikat ) ve ( Şerhu-t-Tahavi ) dir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: