İsimlerde mecaz

(18959 ) Numaralı fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Şeyhlerden biri (Rudûd ve Şübehât İnde es-Selefiyye) adlı kitabında şöyle dedi: "Selefilere nasların hakiki manasını alıyorlar. Mecazı inkar ediyorlar." Allah Te'âlâ'nın şu ayeti hakiki manasında alınabilir mi? O'nun zatından başka her şey yok olacaktır. (Bölümün numarası 2; Page No. 373) Allah Te'âlâ kendisinin el, ayak, göz, bacak ve zatına layık sıfatları olduğunu belirtiyor. Eğer hakiki manasını alacak olurlarsa onlara, herşeyin helak olacağını, öyleyse el, ayak, bacak ve diğer Allah'ın sıfatlarının hepsinin helak olacağını söyleriz. Sadece Allah'ın zâtı baki kalacaktır. Eğer bundan başka bir şey söylerlerse, onlara şöyle deriz: "O zaman nassın mecaz manası alınır. Hakiki manası alınmaz." Bunlar kitapta geçen ifadelerdir. Sizden bu gibi şüpheleri giderecek, yeterli bir bilgi istiyoruz.


Cevap 2: Allah kendisinden başkasına dua edilmesini nehyetti. Çünkü o, helak edicidir. O, kendisinden başkasına dua edenleri, ibadet edenleri ıslah etmez. Dua edilmeye, ibadet edilmeye hakkı olanın ve bakî olanın kendisi olduğunu haber vermektedir. Bakî olanı "vech/yüz" ile belirtmesi; yüz'ün organların en değerlisi olması sebebiyledir. Allah Te'âlâ'nın şöyle buyurduğu gibi: Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak.(26)Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak. Bu iki ayette Allah'ın yüceliğine uygun şekilde, Allah'ın yüzünün olduğunun ıspatı vardır. Çünkü Araplara göre yüz, zâtı belirtir. Kur''ân Arapların dili ile nazil oldu. Ayetlerde O'nun dışındaki herşeyin fânî olduğu ve sadece O'nun bütün sıfatlarıyla Bâkî olduğu belirtilmiştir. Allah diridir, asla ölmez. Yaratılmışlar ise ölecek ve sonra yeniden dirileceklerdir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: