İsim ve sıfat arasındaki fark

(Bölümün numarası 3; Page No. 159)  İsimle sıfat arasındaki fark. (Bölümün numarası 3; Page No. 160) Dördüncü soru, (8942) no'lu fetvadan: S 4: Allah'ın isimleri ile sıfatları arasındaki fark nedir?


Cevap 4: Allah'ın zatıyla kaim olan kemal sıfatlarıyla birlikte Allah'ın zatına delalet eden her isim Allah'ın ismidir. (Tıpkı) el-Kâdir, el-Alîm, el-Hakîm, es-Semî', el-Basîr (isimleri) gibi. Bu isimler Allah'ın zatına ve ilim, hikmet, işitme ve görme gibi zatıyla var olan özelliklere de delalet etmektedir. Sıfatlar ise; ilim, hikmet, işitme, görme gibi zatıyla birlikte kaim olan sıfatlardır.İsim iki hususa delalet eder: Sıfat bir hususa delalet eder. İsim sıfatı içermektedir, denir. Sıfat ise isim için bir gerekliliktir. Bu iki hususla ilgili olarak Allah'tan ne sabit olmuşsa veya Allah'ın büyüklüğüne yakışır bir şekilde O'nun hiçbir sıfatının yaratıklarından hiçbirine benzemediğine imân ile beraber Peygamber (s.a.v.)'den gelen her şeye iman etmek gerekir. Aynı şekilde Allah (c.c) zatıyla da hiçbir şeye benzemez. Çünkü Allah te'âlâ şöyle buyurmaktadır: De ki: O, Allah birdir.(1)Allah sameddir.(2)O, doğurmamış ve doğmamıştır.(3)Onun hiçbir dengi yoktur. ve subhanehu ve teâlâ şöyle buyurur: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: