İnsanın başkası için koyun ve benzerini kesmesi

İkinci soru, (1984) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 223) Soru 2: Araplarda, gerekli görüldüğü zaman birbirlerini razı etme adeti vardır. Bazen razı etmek isteyen, bir koyun getirir ve ancak Allah adına onu kesmeden kapıdan girmez. Bazen razı etmek isteyen kimse kurbanlık koyunla geldiği zaman, karşılayan onu alır ve: "Kurbanlık haramdır" der ve onu kendisine alır ve ona ikram olmak üzere, razı etmek isteyen kimse için bir başka hayvanı keser. Bu iki koyunun yahut birinin etini yemek caiz midir, değil midir?


Cevap 2: İnsan, bir başkası için bir koyun yahut benzeri bir hayvan keser, bundan maksat, ondan hem kendisinin, hem de arkadaşları ve onlarla birlikde yemeğe davet edilen insanların yiyeceği, kesilen hayvanı yemek olarak ikram etmektir ki, bu caizdir. Bilakis sahih hadisler buna teşvik etmiş ve tavsiye etmiştir. Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim, Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa, misafirine ikram etsin. Hadisi oku. Ebu Şureyh el-Ka'bi'den rivayet edilen hadiste ise Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Kim Allah ve ahirete inanıyorsa, misafirine gece ve gündüz hediyesini ikrâm etsin. Misâfırlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafire, ev sahibini günaha sokuncaya kadar yanında kalması helal olmaz. Bazen kurban kesmekten maksat, sadece ona ta'zim ve onu yüceltme olur. İster kesilen hayvan bundan sonra yemek olarak ikram edilsin, ister de edilmesin, bu caiz değildir. Bilakis bu, laneti gerektiren bir şirktir. Zira bu, Allah'tan başkası adına kurban kesmeye dahildir. Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah (s.a.v.) bana dört kelime söyledi: Allah’tan başkası adına boğazlayana Allah lanet etsin, anne-babasına lanet edene Allah lanet etsin, fena bir iş yapanı koruyana Allah lanet etsin, sınır (yer) işaretini değiştirene Allah lanet etsin. (Bölümün numarası 1; Page No. 224) Buna göre, kesen kimse Allah'ın adını zikretse bile, bu kesilen hayvanın etinden yemek caiz olmaz. Zira ameller ancak niyetlere göredir. Bununla Allah'tan başkası adına hürmet ve ta'zim için bir kurbanlık takdimini ve sadece ondan yemek değil, ona saygıyı kasdetmiştir.Eğer onu diri olarak verir ve razı edilmek istenen kimse onu alır ve misafirler için keserse yahut misaafirler için bir başkasını keserse, her ikisinden de yemek caizdir. Çünkü o, o kimseye ta'zim için kesilmemiştir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: