İmamın arkasında âmin dedikten sonra imama uyanın fâtiha'yı okumasının hükmü

(Bölümün numarası 6; Page No. 385)  Namazda Kırâ'at. (Bölümün numarası 6; Page No. 386) Birinci soru, ( 5232) no'lu fetvadan: Soru 1: Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İmam ancak kendisine namazda uymak için imam kılınmıştır. Dolayısıyla, imam tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin ve imam okuduğunda sizler susun. Yine Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim imama uyarsa imamın kıraati onun kıraati yerine geçer. Allah Te'âlâ da şöyle buyurmuştur: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Allah Resûlü de şöyle buyurmuştur: Namazda Fâtiha okumayan kimsenin namazı yok hükmündedir. Sayın hocam, bu deliller arasını cem' etme hakkında bizi bilgilendirmenizi istiyoruz. Zira bazı insanlar şöyle diyorlar: Eğer namaz cehri bir namaz ise, uyanların âmin demesinden sonra Fâtiha suresini okumaları caizdir, isterse imam cehri olarak okusun. Bu caiz mi, değil mi?. Allah sizleri muvaffak kılsın. İmama uyanların amin demesinden sonra Fatiha suresini okumaları için imamın susması caiz ise, onların amin demeleri için bu ne manaya gelir? Bazı kitaplarda, Fâtiha suresinin okunmasından sonra imâma uyanların âmin demelerinin, onu okumalarının yerine geçeceğini görüyoruz? Allah sizleri muvaffak kılsın.


Cevap 1: Âlimlerin görüşlerinden sahih olan, bu konuda gelen delillerin sahih olması ve tahsis edilmesinden dolayı, cehri ve sessiz okunan namazda, tekbaşına kılan, imam ve me'mumun namazda Fâtiha'yı okumasının vacip olduğudur. Allah Te'âlâ'nın şu ayetine gelince: Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. bu ayet umum ifade eder. Aynı şekilde Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şu: İmam okuduğu zaman susun. hadisi de, hem Fâtiha ve hem de diğer sureler hakkında umum ifade eder. Bu ikisi, şu hadisle tahsis edilmiştir: (Bölümün numarası 6; Page No. 387) Namazda Fatiha okumayan kimsenin namazı yok hükmündedir. Böylece rivayet edilen delilllerin arası cem' edilmiş olur. Rivayet edilen şu: Kim imama uyarsa imamın kıraati onun kıraati yerine geçer. hadisine gelince, bu zayıftır. İmamın Fâtiha'yı okuması üzerine imama uyanların âmin demelerinin, Fâtihayı okumaları yerine geçer, sözü sahih değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: