Hadis ve ilimlerini bilmenin en kolay yolu

(Bölümün numarası 4; Page No. 356) Yedinci soru,(8150) no'lu fetvadan: Soru 7: Okuduğumuz bazı islami kitaplarda, bazen müellif bir hadis zikrediyor ve hadisi rivayet edeni de zikrediyor. Fakat sahih ve zayıflığının boyutu konusunda açıklamada bulunmuyor. Hadisi hangi yönüyle alalım. Hadis ilimlerini öğrenmede en kolay yol nedir?.


Cevap 7: Birinci olarak: Hadisi Buhari veya Müslim Resûlüllah'a isnad ederek rivayet etmişlerse, o sahih hadislerdendir. Çünkü ümmet onların "Sahihler"ini kabul etmiştir.İkinci olarak: Hadis o ikisinde bulunmaz, bilakis Sünen'lerde, Müsnedler'de, yahut Mu'cemler'de bulunursa, bu durumda imamlar sahihliğini, yahut hasen yahut zayıf oluşunu zikrederler. Bu, hadis kitapları kaynaklarında açıklanmıştır.Üçüncü olarak: Hadis ve ilimlerini öğrenmenin en kolay yolu, hadis usulü kitaplarının muhtasarlarından başlayarak, "Nuhbetü'l-Fikr" ve şerhi ve "Elfiyetü'l-Iraki" ve şerhini, bu konuda ileri gelen alimlerden okumaktır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: