Hadis âlimleri, Usulü fıkıh âlimleri ve fakihlere göre sünnet ve aralarındaki fark

(8723) no'lu fetva: Soru: Sünnet-i mutahhara ve müslüman kimseye vücubunun boyutu. Çünkü ben, Mısırlı olmam hasebiyle, Mısır'daki din âlimlerinin çoğunun görüşlerinden işittim ki, genel olarak sünnet, Allah Resûlü'nün (s.a.v.) sözleri ve fiilleridir. Onu yaparsam Allah Te'âlâ bana sevap verir, onu terk edersem sevabından mahrum kalmayacağım ve bana bir günah ve kusur olmayacak. Size yazmaya beni sevk eden şey, Mısırda öğrendiklerimle burada Meke-i Mükerreme'de duyduğum ve Arabistan'da okuduğum dini kitaplar ve bir çok makaleler arasında bulduğum büyük çelişkidir.İkinci olarak: Gerekli bilgiye ulaşabilmem için, bu konudan bahseden bazı kitap isimlerine beni yönlendirmenizdir. Bize bilgi vermeniz, Allah sizin ilminizi artırsın.


Cevap: Birinci olarak: (Bölümün numarası 4; Page No. 359) Sünnetten murat: Peygamber'den (s.a..v.) rivayet edilen onun sözleri, fiilleri, takrirleri ve fıtri ve ahlaki sıfatlarıdır. Bu hadis âlimlerinin görüşüdür. Usulü fıkıh âlimleri ise, Kur'ân, icma, kıyas ve sahabe ve tabi'inin sözleri gibi diğer delillerle onun arasındaki farkı açıklıyorlar.Fakihlere göre sünnetten murat: Mecburiyet olmaksızın dinin yapılmasını istediği şeydir. Onu yapan sevap kazanır terk eden ise günahkar olmaz. Kuşluk namazı, öğleden önce iki veya dört reka'at namaz kılmak, Aşura günü ve her ayda üç gün oruç tutmak gibi... Bu, bu manada farz ve mubah arasında bir derecedir. Sünnetten bazen lügat manası kastedilir. Bu da, yol demektir. Bu manalar, geneldir ve manalar arasında bir çelişki yoktur. Bilakis, aralarındaki ihtilaf, esasının çeşitliliğindeki ihtilaf, ilimlere göre yerinin ve bu ilimlerde alimlerin ıstılahının farklı olmasıdır.İkinci olarak: Bu konuda, hadis ilimleri kitapları ve usulü fıkıh kitaplarındaki Kur'ân, sünnet, hadis ve eser tariflerine ve fıkıh kitaplarından nafile namaz, nafile oruç ve benzeri konulara başvurabilirsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: