Fotoğraf çekmenin haramlığı hususundaki şüpheler

Altıncı soru, ( 4513) no'lu fetvadan: Soru 6: Fotoğraf çekmenin haram olduğu hususunda şüpheler oluştu, zatınızdan buna detaylı bir cevap vermenizi rica ediyorum:a) Diyorlar ki: Fotoğraf çekmek Allah'ın yarattıklarını taklit değildir, aksine kişinin gölgesinin filim üzerine baskısından ibarettir, insanın resimin oluşmasında bir müdahelesi yoktur.b) Diyorlar ki: İnsan resime baktığında tıpkı aynaya bakmış gibidir.Resimin aynada sabitlemiş olduğu farzedilse bu haram olur mu?c) Diyorlar ki: İzlenmesi haram olmayan şeyler olduğu sürece televizyon izlemeyi mübah kılan sebebler resim çekmeyi de mübah kılmayı gerektirir. Çünkü televizyon; hızlı hareket ettirilerek izleyen kimseye hareket ediyormuş hissi veren resimler topluluğundan ibarettir. (Bölümün numarası 1; Page No. 672) d) Diyorlar ki: Eğer fotoğraf çekmek haram olsaydı, Mısır'da (Mısır Arap cumhuriyetinde) ikamet eden bir kimsenin hacca gitmek için hazırladığı pasaport için fotoğraf çektirilmesi caiz olmazdı. Çünkü insan haccetmek için hırsızlık yapmaz. Aynı şekilde haccetmek için, özel kimlik çıkarmak v.b. diğer zaruri hallerde resim çekilmezdi.


(Bölümün numarası 1; Page No. 673) Cevap 6: Bu hususta Rasulullah (s.a.v.) den sabit olan deliller sebebiyle komisyonun öne çıkan görüşüne göre ruh taşıyanların resmini yapmak caiz değildir. ister bu (resim çekme) işini kendisine meslek edinmiş bu işten para kazanan kimse olsun, isterse resim çekmeyi meslek edinmemiş ama eliyle resim yapan veya sütüdyoda veya diğer aletlerle resmi aksettirerek resim yapan kimse olsun farketmeksizin herkes için bu deliller geneldir. Evet, kimlik pasaport ve suç işleyip kaçmaya çalıştıklarında suçluları yakalamak ve tanımak için suçluların fotoğraflarını çekmek gibi zaruretin gerektirdiği durumlarda fotoğraf çekmek caizdir. Ruh sahibi şeylerin resimlerinin evlere konulmasına gelince; eğer aşağılayıcı üzerine basılan v.s. durumdaysa evlerde bulunmasında şer'i bir sakınca yoktur, ama pasaport, kimlik v.b şeylerdeki fotoğrafların eve konulması ve ihtiyaç durumunda taşınması caiz görülmüştür. Saygı göstermek için resimler korumaya alınırsa bu caiz değildir. Eve resim koyan kişinin kalbindeki düşüncenin durumuna göre konuyla ilgili hüküm büyük şirk mi yoksa günah mı olduğu hususu değişir. (kişi) o resmin sahibini hatırlamak için eve koymuş ve saklamışsa bu caiz değildir. Çünkü burada asıl olan bunun yasak olmasıdır. Resim çekmek ve şer'i bir gerekçe dışında eve koymak caiz değildir. Ama bu (hatırlamak için) konulması şer'i bir gerekçe değildir. Dergilerdeki çıplak resimlere gelince -eğer hatıraya fayda denirse değilse zaten büyük bir haramdır-amaçlanan hatıra düşüncesini aşan ifsad edici bir durum olması sebebiyle bu dergilerin satın alınması da eve sokulması da caiz değildir. Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki: Helal apaçıktır. Haram da apaçıktır. İkisi arasında şüpheli işler vardır. İnsanlardan birçoğu onları bilmezler. Kim bu şüphelilerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Kim de şüphelilerin içine dalarsa haramın içine dalar. (Bunun hali) tıpkı koruluğun etrafında sürü otlatan çoban gibidir ki, sürüsünü korulukta otlatıverir. Dikkat edin her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haram kıldıklarıdır. ve (s.a.v.) buyurdu ki: seni şüpheye düşüreni bırak, seni şüpheye düşürmeyene bak. Kendisine iyiliğin (ne olduğunu) soran bir adama (s.a.v) buyurdu ki: İyilik: güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir.insanlar sana fetva vermişler bile Fotoğraf çekmek aynanın önünde duran bir kimsenin suretini resimlemek değildir. Zira aynadaki hayaldir. Şahsın aynanın önünden ayrılmasıyla o görüntü de gider.Ama fotoğraf, şahıs makinenin önünden ayrıldıktan sonra da sabit kalır.Resim çekme işi akide husunda resmin güzelliği ile de ahlak konusunda fitne oluşturur.Pasaport, İkamet Tezkeresi, Ehliyet gibi zaruret gerektiren durumlarda bazan fotoğraftan faydalanılır. (Bölümün numarası 1; Page No. 674) Fotoğraf baskıdan ibaret değildir. Aksine baskı yapan bir aletin yaptığı bir iştir.Bu da bu alet marifetiyle Allah'ın yaratıklarına benzetmektir. Sonra Allah'ın yaratmasına benzemesi sebebiyle ve resimin nasıl ve hangi aletle çekildiğine bakılmaksızın ahlaki ve akidevi bir tehlikeye alet olması sebebiyle resim yasağı geneldir.Televizyona gelince, şarkıcılar, müzisyenler, resim çekme ve sunumu gibi günah şeyler olması halinde haram olur. İslami konferansanlar, ticari ve siyasi yayınlar gibi şeriat nezdinde yasaklanmayan yayınlar mübahtır. Ancak şer tarafı hayır tarafına galib gelecek olursa hüküm galib olan tarafa göre verilir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: