Secdede ne söyler?

(12463) no'lu fetva: Soru: Yanımda "el-Müttecir er-Rabih fi Sevabi'l-Ameli's-Salih" adında bir kitap var ve orada bir hadis'e muttali oldum. Hadis şöyle: Hakim'in Abdullah b. Mesud'dan (r.a.) rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: (Bölümün numarası 6; Page No. 442) Gece veya gündüz on iki rekat namaz kıl, her iki rekat arasında teşehhüd oku. Namazın sonunda teşehüde oturduğun zaman Allah’a (a.c.) senada bulun, sonra peygamber'e (s.a.v.) salavat getir. Sonra secdeye var ve secdedeyken yedi kere Fâtiha oku. Sonra on defa: "La ilahe ilallahu vahdehu la şerikeleh, lehulmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli şey’in kadir." de. (Anlamı: Allah’dan başka hiçbir ilah yoktur, O tektir, hiçbir ortakğı oktur, mülk O’na aittir, hamd O’na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.) Sonra: "Allah'ım, Arş’ındaki izzet kulpları, Kitab’ındaki rahmetin son noktası, ism-i a'zamın, en yüce olan şanın ve tastamam olan kelimelerin hürmetine senden istiyorum." diyerek hacetini iste. Sonra başını kaldır, sağa ve sola selam ver. Sakın bu namazı beyinsizlere öğretmeyin, zira bununla dua ederler de duaları kabul edilir. Bunun üzerine size ifade edeyim ki, öğrencilerden bir adama muttali oldum ve bana şöyle dedi: Rukuda ve secdede Kur'ân okumak caiz değildir. Bunun, nafilelerde değil, farzlarda olacağına inanıyorum. Bundan dolayı işaret ettiğim şey hakkında beni bilgilendirmenizi rica ediyor ve ricamı tekrarlıyorum. Yine bu kitap hakkında da bana bilgi vermenizi rica ediyorum. Bu, sahih hadis kitaplarından mıdır, yoksa onda zayıf hadisler var mıdır? Şunu da size bildirmek isterim ki, dış kapağın üzerinde "Abdülmelik b. Düheyş Tahkiki" yazılıdır. Allah sizi korusun.


Cevap: Zikredilen hadisi Hakim rivayet etmiştir. Onu Hâfız el-Münziri "et-Tergib ve et-Terhib" de zikretmiş ve şöyle demiştir: Onu Amir b. Hıdaş en-Neysaburi rivayetin tek kalmıştır. Dedi ki: Şeyhimiz Hâfız Ebu'l Hasan şöyle demiştir: O münker hadisler rivayet ederdi. Yine O, Ömer b. Harun el-Belhi'den rivayetinde münferid kalmıştır. O, metruk ve müttehemdir. Onu sadece İbn Mehdi (Bölümün numarası 6; Page No. 443)  tek başına övmüştür. Böylece isnad yönüyle hadisin zayıf olduğu öğrenilmiştir. Sahih hadisler, secdede Kur'ân okunmasının nehyedildiğine delalet etmektedir. Hadis, metin yönüyle de zayıf oluyor. Sahih olmamasından ve sahih hadislerle çeliştiğinden onunla amel etmek caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: