Namazda "âmin" demek

(2709) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: İmam'ın "veleddâllîn" demesinden sonra "amin" demenin hükmü nedir? Sapmışların yolunu değil!


Cevap 1: İma mın "veleddâllîn" Sapmışların yolunu değil! demesinden sonra "amin" demenin hükmü, imam, me'mum ve münferid için sünnettir. Bu, İbn Ömer ve İbn Zübeyr'den rivayet edilmiştir. Yine Sevri, Ata, Şafii, (Bölümün numarası 6; Page No. 425) Yahya b. Yahya, İshak, Ebu Hayseme, İbn Ebi Şeybe, Süleyman b. Davud ve Ashabü'r-Ra'y ayna görüştedir. Bu konudaki asıl delil, Ebu Hureyre'nin (r.a.) rivayet ettiği hadistir ki, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İmam “amin” dediğinde siz de “amin” deyiniz.Çünkü kimin “amin” demesi meleklere tevafuk ederse geçmiş günahları bağışlanır. Hadis müttefekun aleyhtir. Yine Vâil b. Hacer şöyle rivayet etmiştir: Peygamber (s.a.v.) şöyle dediği zaman: Sapmışların yolunu değil! "amin" demiş ve sesini yükseltmiştir. Hadisi Ebu Davud rivayet etmiştir. Hadisi Tirmizi de rivayet etmiş ve şöyle demiştir: Onda sesini uzattı. Onun hakkında Hasen hadis'tir demiştir. Yine Ahmed'in Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İmam "veleddâllîn" dediği zaman, "amin" deyiniz. Zira melekler "amin" diyorlar, imam da "amin" diyor. Kimin amin demesi, meleklerin amin demesine muvafık düşerse, onun geçmiş günahları bağışlanır. (Bölümün numarası 6; Page No. 426) Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: