Cuma hutbesi

(8809) no'lu fetvanın beşinci ve altıncı soruları: Soru 5: Hatibin hutbe esnasında hayatı ilgilendiren konulara girmesi sahih midir? Soru 6: Bazı hocalar siyasetle konuşmaları.


Cevap 5 ve 6: Hatip, hikmetle ve güzel öğütle gücü oranında, cuma hutbesinde, derslerinde ve konferanslarında ümmetin ihtiyacı olan faydalı bilgileri açıklayabilir ve halkın hastalıklarını tedavi edip problemlerini çözebilir. Bu, ister siyaset, ister cuma hutbesi, isterse öğretme ve irşad ismini alsın fark etmez. Onun sözünden, kastedilen maslahata yönelik bir fitne ve mefsedet terettüp edecek olursa, maslahatı teşvik etmek ve sonucu hoş olmayacak bir şeyin vukuundan kaçınmak için, o konuda konuşmayı terk eder.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: