Ölü adına sadaka vermek

(Bölümün numarası 9; Page No. 25)  Ölü adına sadaka vermek. (501) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Onun adına verilen sadakadan ölünün kazandığı ecir ve sevap nedir? Örneğin; Ölünün adına verilen sadaka onun güzel amellerini artırır mı?


2: Ölü adına verilen sadaka, ister bu sadaka mal olsun, isterse dua olsun, meşru işlerdendir. Zira Müslim'in "Sahih"te, Buhari'nin "el-Edebu'l- Müfred" de Sünen sahiplerinin Ebu Hureyre'den (r.a.) rivayet ettiklerine göre, Resûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, kendisine dua eden salih bir çocuk. (Bölümün numarası 9; Page No. 26)  Bu hadis, genel itibariyle sadakanın sevabının, ölüye ulaştığına delalet etmektedir. Peygamber (s.a.v.) vasiyetli olanla vasiyetsiz olan arasını ayırdetmemiş ve hadis her iki halde de genel olmuştur. Cenaze namazlarının kılınmasında ve kabir ziyaretlerinde olduğu gibi, ölülere duanın meşruiyeti hakkında rivayet edilen hadislerin çokluğu sebebiyle, ölüye dua etmede sadece çocuğun zikredilmesinin bir mefhumu yoktur. Bunun ölünün bir yakınından yahut uzağından olmasında bir fark yoktur. Yine Buhari ve Müslim'de Aişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: Bir adam şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resûlü, annem vefat etti ve vasiyette bulun­madı. Onun adına sadaka versem, kendisine fayda verir mi?” Peygamber (s.a.v.): “Evet” dedi. Başarı Allahtandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: