Fâtiha'yı ezberlemekten aciz olanın hükmü ve namazda onun yerine ne okur?

İkinci soru, (10260) no'lu fetvadan: Soru 2: Yanımda annem ve kız kardeşlerim var. Fâtiha'yı onlara ezberletmek için tekrar etmemize rağmen onu ezberleyemediler. Onların namazının hükmü nedir?.


Cevap 2: Namazda Fâtiha'yı okumak rükundur. Kadınların onu öğrenmeleri gerekir, onların velisinin de, namazda öğrenilmesi gereken Fâtiha ve diğerlerini öğretmek için ısrarla devam etmesi gerekir. Namaz vakti dar olur ve öğrenmeden aciz olurlarsa, güçleri oranında namazlarını kılarlar ve namazları sahihtir. Genel manada Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez Allah Te'âlâ yine şöyle buyurmuştur: O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Fâtiha'yı ezberlemekten aciz olana, "sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâh" demesi emredilir. Abdullah b. Ebi Evfa'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Bir adam Allah Rasûlü'ne gelerek: "Ben Kur'ân'dan bir şey ezberleyemiyorum. Bana Kur'ân'ın yerine geçecek birşey öğretir misin? dediğinde, Allah Rasûlü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Sübhanellâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illellâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm" Hadisi İmam Ahmed, Ebu Davud ve Nesai rivayet etmişlerdir. Onu İbn Hibban, (Bölümün numarası 6; Page No. 400)  Darakutni ve Hakim sahih kabul etmişlerdir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: