Evliyanın kabirleri etrafında tavaf

Dördüncü soru, (9879) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 206) Soru 4: Evliyanın kabirleri etrafında tavaf etmenin, yahut ölmüşler adına kurban kesmenin, yahut adakda bulunmanın hükmü nedir?. İslam'a göre veli kimdir?. Hayatta olsunlar yahut ölmüş olsunlar evliyadan dua istemek caiz midir?.


Cevap 4: Ölmüş kimseler adına kurban kesmek yahut adakta bulunmak en büyük şirktir. Veli: Elinden kerametler zahir olmasa bile, itaat etmek suretiyle Allah'a yakın olan, şer'i olarak emredileni yapıp ve nehyedileni yapmayan kimsedir. Öldükten sonra evliya veya başkalarından dua istemek caiz değildir. Hayatta olan salih kimselerden dua istemek ise caizdir. Kabirler etrafında tavaf etmek caiz olmayıp, bu sadece Ka'be-i Müşerrefe'ye mahsustur. Orada bulunanlara kurbiyet kastıyla kabirler etrafında kim tavaf ederse bu, en büyük şirk olur. Eğer bununla Allah'a kurbiyeti kastederse, bu kötü bir bid'attır. Çünkü Allah rızasını kasdetse bile, kabirlerin etrafında tavaf yapılmaz ve yanında namaz kılınmaz.Başarı Allah'tandır Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: