Evliya kerametinin hakikati

(Bölümün numarası 1; Page No. 574)  Allah dostlarının kerametleri (2) Dördüncü soru (9027) no'lu fetvadan: Soru 4: Evliyanın kerameti var mıdır? Göklerin ve yerin melekutunda tasarrufatları var mıdır? Berzah aleminde oldukları halde dünyadakilere şefaat edebilirler mi?


Cevap 4: Keramet olağanüstü bir durumdur ki, Allah onu salih kullarının elinde onlara ikram olsun diye izhar eder. Böylece bir şerri def'etmiş, bir hayrı gerçekleştirmiş veya hakka yardım etmiş olurlar. Bunu salih kul kendi dileğiyle yapamaz, nasıl ki peygamber mucizeyi kendi isteğiyle gösteremez. Bilakis bütün bunlar sadece Allah'ın dilemesiyle olur. Allah teala buyurdu ki: "Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?" derler. De ki: Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. (Bölümün numarası 1; Page No. 575) Salihler, göklerin ve yerin melekutunda, Allah'ın diğer beşerlere vermiş olduğu ekip-biçme, inşa etme, ticaret yapma ve benzeri insani işlerin ötesinde bir kudrete sahip değillerdir. Onlar berzahta iken, ölü veya diri hiçbir mahlukata şefaat da edemezler. Allah teala buyurdu ki: De ki: Bütün şefaat Allah'ındır. Yine: Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar, şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır. Ve yine: İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? Onların kainatta tasaruf ettiğine veya şefaat ettiklerine inanan ise kafir olur. Allah teala buyuruyor: Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin mülkiyeti Allah'ındır, O, her şeye hakkıyla kadirdir. Yine buyuruyor: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Cenab-ı Allah'ın Hz. Peygamber (s.a.v.)'e hitap eden şu emri ise, bütün şüpheleri izale edip, hakkı apaçık ortaya koymaktadır: De ki: "Ben, Allah'ın dilediğinden başka kendime herhangi bir fayda veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim elbette daha çok hayır yapmak isterdim ve bana hiçbir fenalık dokunmazdı. Ben sadece inanan bir kavim için bir uyarıcı müjdeleyiciyim Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: