Doğru inancı açıklayan en değerli kitap

(8943) no'lu fetvanın dördüncü sorusu: Soru 4: Tevhid ve islam inancı hakkında bilgi veren en değerli kitap hangisidir ve buna nasıl ulaşılablir?


Cevap 4: Doğru inancı açıklayan en büyük ve en üstün kitap, Allah'ın (a.c.) kitabıdır. Sonra Resûlüllah'ın (s.a.v.) hadisleri gelir. "Fethu'l-Mecid" kitabı, "el-Akidetü'l-Vasitiyye" kitabı, "el-Uluvv li'l-Aliyyi'l-Gaffar" kitabı, "et-Tevessül ve'l-Vesile" kitabı, "Muhtasaru's-Savaiki'l-Mürsele" kitabı, "Tathiru'l-İ'tikad" kitabı ve "Şerhu't-Tahaviyye" kitabı, bu konuda en güzel kitaplardandır.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: