Cüzzam hastasından aslandan kaçar gibi kaç. hadisinin sıhhat durumu

(Bölümün numarası 1; Page No. 654) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 655)  Uğursuzluk (Bölümün numarası 1; Page No. 656)  (6335) no'lu fetva: Soru: Siz muhterem efendimden, Resulullah'tan rivayet edilen şu hadisin sahihlik ve zayıflık bakımından durumunu bana anlatmanızı rica ediyorum. Hadis şöyledir: Cüzzam hastasından aslandan kaçar gibi kaç.


Cevap 1: Bu hadis Ebi Hureyre'nin ( r.a. ) rivayet ettiği hadisin bir parçasıdır. Resulullah (s.a.v.) dedi ki: Hiçbir hastalığın bulaşıcılığı (sirayeti) yoktur, uğursuzluk yoktur, baykuş (ötmesinin tesiri) yoktur. Cüzzam hastasından aslandan kaçar gibi kaç. Bu hadisi İmam Buhari Sahih kitabında, Tıb bölümü, Cüzzam babında rivayet etmiştir. Yine (Bölümün numarası 1; Page No. 657)  İbn Hibban "Nev' diye birşey yoktur" (Nev', ayın bulunduğu konumların, yağmur yağdırmak gibi etkilerinin olduğu inancı) ilavesiyle rivayet etmiştir. Ayrıca bu hadisi Ebu Nu'aym Tıb bahsinde rivayet etmiştir. Orada El-A'rec'in Ebu Hureyre'den yaptığı rivayeti verir. ( r.a.) Şu lafızlarla rivayet etti: Aslandan kaçındığın gibi, cüzâm hastalığından kaçın. İbn Huzeyme tevekkül bölümünde, Hz. Aişe'den r.a. şöyle rivayet etti: Hiçbir hastalığın bulaşıcılığı (sirayeti) yoktur ve aslandan kaçtığın gibi, Cüzâm hastalığından kaç. Bu manasıyla İmam Müslim de, Sahih'inde, Tıp bölümünün sonlarında Amr bin eş-Şerid'den, o da babasından rivayetle şöyle dedi: Sakif heyetinde cüzzamlı bir adam vardı. Resulullah o adama 'Seninle beya'tleştik, evine dön!' diye haber gönderdi. Bu konuda söylenenlerin en güzelini El-Beyhakî söylemiştir. Onun bu sözünü İbnü's- Salah, İbnü'l-Kayyim, ibn-i Recep, İbn-i Müflih ve başkaları da onaylamıştır. "Hastalığın bulaşıcılığı yoktur" sözünde nefyedilen şey, Cahiliye anlayışında fiilin oluşumunu Allah dışındaki şeylere mal etme anlayışıdır. Bu hastalıklar doğası gereği bulaşırlar. Böyle olmasa, bu durumda Allah, sağlıklı kimselere onları hasta edecek şeyleri iradesiyle verir anlamı çıkardı. Bu yüzden bu şekilde buyurmuştur: Cüzzam hastasından aslandan kaçar gibi kaç. ve yine: Develeri hasta olan kişi, devesini, develeri sağlıklı olanın yanına götürmesin. Vebâ (Tâ'un) hastalığı konusunda şöyle buyurmuştur: Bir yerde onun olduğunu duyan,(veba) oraya gitmesin. Bütün bunlar Allah'ın takdiriyle olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: