Cami yapmanın fazileti

(Bölümün numarası 6; Page No. 224)  Cami yapmanın fazileti (1127) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Ben Yemen'de hâlâ ileri derecede bir cehalet içinde yaşayan, yaklaşık elli adamın olduğu, cami ve okulun bulunmadığı bir köyde yaşıyorum. Köydeki çocukların sayısı artmaktadır. Allah için bir cami inşa etmek istiyorum. Benim ve oradaki insanlar için cuma namazlarında, bayramlarda, küsuf ve hüsuf namazlarında Kitap ve sünnete uygun hutbelerle, nebevi sünnet kaynaklarıyla ve benzerleriyle ilgili olarak neyin hayırlı olduğu konusunda yol göstermenizi rica ediyorum.


Cevap 1: Camiler inşa etmek hayır amellerindedir. Çünkü kim Allah için bir cami inşa ederse, Allah o kişi için cennette bir ev inşa eder. Değerli kardeşim, azmettiğin işi gücün yettiği sürece titizlikle yap! Niyetini de Allah için halis tut! Cami inşası için memleketinin en uygun yerini seç! Camiin kıble tayini konusunda uzman kişilerin yardımını al! Kur'ân tilaveti ve namaz kıldırması güzel bir imam seç! İman ölçüsünde dininin ahkamını bilen, belki çocuklara ve isteyen yetişkin erkeklere Kur'ân ezberi yaptırabilecek, dinlerinin ahkamını öğretecek bir imam seç!Kitaplarla ilgili olarak sizin için en güzeli ve en uygunu Nevevî'nin "Riyazu's-Sâlihîn"; Nevevi "Tevhid", "Keşfu'ş-Şübuhât" ve "Selâsetu'l-Usûl" kitapları bunların müellifi Muhammed b. Abdü'l-Vehhab'dır. "Tathîru'l-İ'tikâd" yazarı Allame el-Emir Muhammed b. İsmail el-San'ani; ayrıca (Bölümün numarası 6; Page No. 225) "el-Cevâbu'l-Kâfî li men Seele 'ani'd-Devâi'ş-Şâfî" müellifi İbnü'l-Kayyim; İbn Kesir Tefsiri ve İbn-i Hacer'in "Bulûğu'l-Merâm" adlı eseri ve şerhi "Sübülü's-Selâm"..Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: