Abdülmuttalip ismini vermek

(9614) no'lu fetva: (Bölümün numarası 11; Page No. 466) Soru: Ben Sudanlıyım ve ismim Abdülmuttalip Ahmet Muhammed Abdülkerim'dir. Bu hususta bazı çıkarlarımın zarar görmesinden dolayı ismim konusunda bir fetva istiyorum. Şeri bir vekaletname yapmak için Riyad şeri mahkemesine gittim ve "Abdülmuttalip" isminin uygunluğuyla ilgili bir fetva verilinceye kadar isteğimi durdurdu. Bundan dolayı zat-ı âlinizden bilgi vermenizi rica ediyoruz.


Cevap: Abdülmuttalip ismini vermekte bir mahzur yoktur. Ebu Muhammed Ali b. Hazm, Allah'tan başkasına ibadet manası taşıyan her ismin haramlılığı konusunda ittifak olduğunu aktarmıştır. İbn Hazm şöyle demiştir: "Abdülmuttalip hariç, Abdüömer (Ömer'in kulu), Abdülka'be (Ka'be'nin kulu) ve benzeri Allah'tan başkasına kulluğu ifade eden her ismin haramlılığında ittifak etmişlerdir." Şeyhu'l-İslam Şeyh Muhammed b. Abdülvehhap, bunu Tevhid kitabında zikretmiştir. Hz. Peygamber'den (s.a.v.) sahih olarak rivayet edildiğine göre, bu isim söylenilmiş ancak onu değiştirmemiştir. Bu, amcasının oğlu Abdülmuttalip b. Rabia hakkındadır. Bu, İbn Hazm'ın dediği gibi, üzerinde icma edilen haramdan müstesnadır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: