Şeytana Lanet Etmek

(Bölümün numarası 26; Page No. 68) (19753) No'lu fetva Soru: Bir keresinde şeytana lanet etmiştim. Kardeşlerden biri bunu duyunca bana tepki gösterdi. Ve bu konuda yasaklama hükmü duyduğunu ve şeytana lanet edilirse onun böbürleneceğini söyledi. Bu kardeşimizin bana söylediği sahih midir? Bize fetva verin, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın.


Cevap: İnsan için meşru olan hareket, şeytan kendisine masiyetleri güzel gösterdiği, onları süslediği ve kendisine vesvese verdiği ya da o kişi, şeytanın veya dostlarının kendisine bir hilesinin zarar vereceğinden endişe ettiği zaman Yüce Allah'a sığınmak ve sadece ondan yardım dilemektir. Onun şerrinden ve eziyetinden ancak böyle kurtulabilir. Bu durumda kişi besmele çeker Allah'ı çok zikreder. Böyle yaparsa Yüce Allah şeytanı insandan çevirir, hilesini savuşturur ve şeytan o kişinin ruhunda küçülür. Şu ayet, buna delalet eder: Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. Bir diğer ayet ise şöyledir: Ve de ki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım!(97)Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim! . Hz. Peygamber'den bizlere kadar sahih olarak gelen bir hadis şöyledir: Hz. Peygamber (s.a.v.) namaza durdurğunda şöyle derdi: Kovulmuş şeytandan, onun çarpmasından, kötülük telkininden ve vesvese vermesinden bilen ve işiten Allah'a sığınırım. Bir diğer hadis, Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde (c.5. s.59) tahric ettiği şu hadistir. Hadis, Ebî Temîme el-Huceymî tarafından Hz. Peygamber'in arkasında binekli olan bir sahabiden rivayet edilmektedir. (Bölümün numarası 26; Page No. 69) Hz. Peygamberin arkasında iken, binek tökezlediği zaman, "Kahrolsun şeytan." dedim. O da: "Kahrolsun şeytan." deme! dedi. Çünkü bu söz karşısında o böbürlenir. Koskocaman bir dev gibi olur ve "Ben kendi gücümle yaptım." der. Onun yerine, "Bismillah" de, o bunun karşısında küçülür. Anında sinekten bile daha küçük oluverir. Ebu Davud Sünen'inde buna benzer bir lafızla bir hadisi rivayet etmiştir. İbn Ebi'd-Dünya'nın es-Samt ve Âdâbu'l-lisân isimli eserinin 205 inci sayfasında Mücahid'in- Allah ona rahmet etsin- şöyle bir ifadesine yer verilir: Bir topluluk şeytanı andığı zaman gelmediği nadir olur. Şeytanın, birisinin kendisine lanet ettiğini duyduğu zaman şöyle derdi: Sen mel'un olan birine lanet ettin. Onun belini (Lâ ilâhe illallah) demekten daha fazla kıracak bir şey yoktur. Şeytanın insana vereceği zararı engellemek için bundan daha başarılı bir ilaç yoktur. Şeytana lanete gelince; Yüce Allah kitabında bir çok yerde ona lanet eder. Şeytan kibirlendiği ve Adem'i yarattığı zaman ona saygı ve yüceltme secdesi etmesi emrini verdiği zaman bu emre uymaktan kaçındığında Yüce Allah onu "racîm=kavulmuş" ve "laîn=lanetlenmiş" olarak niteledi. Şeytan, kıyamet günü Yüce Allah'ın rahmetinden ve cennetinden kovulacaktır. Bu konuda Yüce Allah der: Onlar (müşrikler) O'nu bırakıp yalnızca bir takım dişilerden (dişi isimli tanrılardan) istiyorlar, ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.(117)Allah onu (şeytanı) lânetlemiş; o da: "Yemin ederim ki, kullarından belli bir pay edineceğim" demiştir. (Bölümün numarası 26; Page No. 70) Bir başka ayette ise şöyle buyurur: Allah şöyle buyurdu: Öyle ise oradan çık! Artık kovuldun!(34)Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lânet senin üzerine olacaktır! Hz. Peygamber(s.a.v.) de, şeytana namazda iken kendisi ile mücedele edip de zarar vermek ve öldürmek istediğinde lanet etmiştir. Müslim'in es- Sahih isimli eserindeki nakline göre Ebü'd Derdâ (r.a.) şöyle anlatır: Bir gün Resulullah(s.a.v.) ayağa kalktı ve onu şöyle derken duyduk: "Senden Allah'a sığınırım. Sonra üç kez Allah'ın laneti ile sana lanet ederim." dedi. Sonra sanki bir şey alacakmış gibi elini uzattı. Namazı bitirince "Ya Resulallah!" dedik. Namazda daha önce hiç duymadığımız bir şeyler söylediniz. Elinizi uzatırken gördük. Hz. Peygamber cevap verdi: Allah düşmanı İblis yüzüme çarpmak için bir ateş parçası ile (karşıma) geldi. Ben de üç kez Allah'a sığınırım dedim. Sonra da Allah'ın tam laneti ile sana lanet ederim dedim. Fakat o yine üç kez geri çekilmedi. Sonra kendisini yakalamak istedim. Vallahi eğer kardeşimiz Süleyman'ın duası olmasaydı İblis muhakkak bağlı olarak sabahı boylayacak ve Medine halkının çocukları onunla oynayacaklardı. Bu habere göre bir insanın şeytan kendisine zarar vermek veya kendisi ile mücadele etmek ya da Allah'a itaattan çıkarmak için baştan çıkarmak isteğinde lanet edebilir. Fakat ondan Allah'a sığınmayı ve Allah'ı çokça zikretmeyi bırakmaz. Bismillah ve benzeri meşru zikir ve duaları çokça yapar. Bir müslüman geçen ayet ve hadislere uyarak onun şerrinden ancak böyle korunur. Bir insanın Hz. Peygamber'e uyarak (Bölümün numarası 26; Page No. 71) sebepsiz yere Şeytana lanetin adet haline getirmesi de uygun olmaz.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e aline ve ashabına salat ve selam etsinTags: