دوره ي فقه نماز تصوير شده متمرکز

دوره ي فقه نماز تصوير شده متمرکز
1310
به منظور شناخت احكام نماز می توانید به صورت رایگان در این دوره آموزشی فشرده شرکت نمایید.
زمان دوره آموزشی: 18حاوی شش ویدیوی کوتاه توأم با مواد کمکی و آزمون.
مواد دوره آموزشی: 18 قطعه ویدیو که هر کدام آن دارای فایل کتبی نیز می باشد.
موضوع دوره آموزشی: فقه نماز به کمک تصویر، که شامل موارد زیر می باشد:
تطبیق برنامه:
- ثبت نام برقی از طریق لینک
Telegram Telegram - Apps on Google Play

- استفاده درست و سالم از مواد کورس
- پاسخ الکترونیکی به سوالات آزمون(امتحان).
- دریافت سرتیفیکت معتبر برنامه آموزشی، از سایت «فقه العبادات المصوره» (فقه عبادات بشکل تصویری).